KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2016.

Thứ sáu - 22/04/2016 16:23
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác giáo dục ATGT; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học. - Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh, đặc biệt là trẻ em. - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.
UBND HUYỆN QUỐC OAI                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGHĨA HƯƠNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

  Số: ...../KH-THNH                                               Nghĩa Hương, ngày 16 tháng 3 năm 2016
 
 
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2016.
 
 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 864/KH-SGD&ĐT ngày 03/03/2016 của Sở GD&ĐT về kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
    Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-PGD&ĐT ngày 14/03/2016 của PGD&ĐT Quốc Oai về kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường năm 2016;
     Trường tiểu học Nghĩa Hương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác giáo dục ATGT; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong  trường học.
- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh, đặc biệt là trẻ em.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.
2. Yêu cầu.
- Tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên  phải xác rõ  công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT là một trong những nội dung trọng tâm  trong năm học; kết chợp chặt chẽ, thường xuyên với ban nghành địa phương, đề ra các biện pháp giáo dục ATGT phù hợp, sát đối tượng đạt hiệu quả giáo dục cao.
- Công tác  tyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS; phải đảm bảo100% cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
- Tất cả các đơn vị trường học phải tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Nội dung trọng tâm công tác
      1.1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành  về công tác đảm bảo TTATGT trong nhà trường. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường.
1.2. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.  
1.3. Triển khai nghiêm túc nội dung học tập chính khoá; tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT
1.4. Xây dựng pano, tờ gấp… để tuyên truyền tới tất cả học sinh trong nhà trường; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy - học về ATGT cho giáo viên, học sinh.
2. Hình thức triển khai
- Tổ chức lồng ghép vào các buổi: Chào cờ, họp hội đồng nhà trường, họp công đoàn, chi bộ, Đoàn thanh niên, Đội viên thiếu niên, Sinh hoạt chuyên đề;
- Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của trường vào cuối mỗi buổi học.
- Thực hiện tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…; các thông điệp truyền thông: Học sinh Nghĩa Hương tích cực thực hiện Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người; ...
3. Giải pháp thực hiện.
   3.1. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục HS về tiêu chí Văn hóa giao thông thông qua nhiều hình thức học tập chính khoá và ngoại khoá; chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học; biên tập và in ấn các tài liệu tờ gấp, pano, áp phich, tranh cổ động...
3.2. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tổ chức cho CMHS và HS ký cam kết không vi phạm ATGT; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân vi phạm ATGT.  
3.3. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn, Đoàn, Đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; triển khai các phong trào, cuộc vận động thanh, thiếu nhi tham gia bảo đảm TTATGT;
3.4. Thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong trường về công tác giáo dục ATGT, tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật về ATGT, lái xe an toàn, văn hóa giao thông…
3.5. Thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. Biểu dương, khen thưởng kịp thời, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những  cá nhân vi phạm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-  Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm 2016.
- Trong các tiết chào cờ, HĐTT, Tổng phụ trách thường xuyên hướng dẫn tuyên truyền nhắc nhở HS việc thực hiện ATGT.
- GV thường xuyên truyên truyền nhắc nhở HS,  lồng ghép tích hợp giáo dục HS ý thức tham gia giao thông trong khi giảng dạy.
- Phối hợp với  Ban công  an xã, ban chấp hành Đoàn xã tổ chức các buổi ngoại khóa việc thực hiện pháp luật đảm bảo ATGT cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh.
  - Chủ động tổ chức cho học sinh trao đổi về nội dung các cuộc vận động "HSSV gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông", “Vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia gìn giữ trật tự ATGT", các nội dung trong khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền treo tại nhà trường.
 - Phát động HS thi đua giữ gìn đảm bảo ATGT, cam kết không vi phạm các quy định về ATGT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT.
  - Hàng năm đưa vào nội dung thi đua để đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện pháp luật đảm bảo TTATGT.
     Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường năm 2016 của Trường Tiểu học Nghĩa Hương. Ban giám hiệu triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./.
 
 
                                                      HIÖU TR¦ëNG
Nơi nhận:
- Lãnh đạo nhà trường để chỉ đạo;
- Trưởng các đoàn thể ;
- Các Đ/c Tổ trưởng;
- Lưu VT.
 
 
 
                                          Nguyễn Thị Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mẫu 1
 
TRƯỜNG:…………………
Lớp:………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
BẢN CAM KẾT
Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về
đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 20…. - 20….
 
 
 
 

            * Họ tên HSSV:……………………….;
          - Là HS lớp:…… ; (Khoa):……………..Trường:……………………
          - Địa chỉ nhà riêng:…………………………………………
          - Điện thoại liên lạc của HS (nếu có):…………………...;
          * Họ tên Bố (Mẹ, người đỡ đầu): …………………………..;
          - Điện thoại liên hệ: …………..
 
Xin cam kết thực hiện nghiêm túc những quy định của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT năm học 20…. - 20….
Nếu vi phạm một trong những quy định đó, học sinh và CMHS chịu các hình thức xử lý theo quy định.
 
 
CHA MẸ HỌC SINH
(NGƯỜI ĐỠ ĐẦU)
(Ký - Ghi rõ họ tên)
 
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên – đóng dấu)
Hà Nội, ngày    tháng     năm 20
HỌC SINH
(Ký - ghi rõ họ tên)
           
 
 
 
 
 
 

Mẫu 2
 
Đơn vị …………..
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM ATGT
Tháng …… năm học ……
 
 
           
TT Họ và tên HS vi phạm Ngày sinh Lớp Lỗi vi phạm Ngày vi phạm Hình thức xử lý Chi chú
               
               
               
               
 
            * Ý kiến khác của đơn vị: ……………………………..
           
Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị Hà Nội, ngày       tháng       năm
Người lập
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

30/LĐLĐ

Đăng ký thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ và 1 số nhiệm vụ tháng 4-2019

Thời gian đăng: 16/04/2019

lượt xem: 86 | lượt tải:29

104/PGDĐT

Triển khai ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'' năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 95 | lượt tải:28

52/QĐ-PGD&ĐT

QĐ Ban giám khảo kiểm tra các điều kiện đăng ký thi đua cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 95 | lượt tải:33

637/UBND-LĐTBXH

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ và vận động ủng hộ, đóng góp quỹ" đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 102 | lượt tải:29

10-KH-ĐTN

Kế hoạch triển khai cuộc thi "Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 252 | lượt tải:54

24/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch Kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 95 | lượt tải:34

96/PGD&ĐT

Nộp đề tài SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 81 | lượt tải:23

1237/SGDĐT-VP

Nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 87 | lượt tải:24

91/PGD&ĐT

Giao lưu ''An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'' năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 72 | lượt tải:143

79-TT/HĐĐ

Triệu tập dự mô hình điểm hội thi "Thiếu nhi Thủ đô, thanh lịch văn minh"T

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:23
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây