KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin Năm học 2015-2016

Thứ sáu - 22/04/2016 16:16
Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn trường trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong đơn vị trường học.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH NGHĨA HƯƠNG
 
Số: 08/KH-THNH                              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Nghĩa Hương, ngày 13 tháng 10 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Ứng dụng công nghệ thông tin
Năm học 2015-2016
 
    Thực hiện Công văn số 9576/SGD&ĐT-KHCN ngày 01/10/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2015-2016;
    Thực hiện kế hoạch số 43/KH-PGD&ĐT ngày 06/10/2015 của phòng GD&ĐT Quốc Oai về triển khai ứng dụng CNTT năm học 2015-2016;
  Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016;
  Trường tiểu học Nghĩa Hương xây dựng kế hoạch Ứng dụng CNTT năm học 2015-2016như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin  (CNTT) trong toàn trường trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong đơn vị trường học.
2. Yêu cầu
Tất cả CBGVNV đều nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy; gắn kết chặt chẽ các hoạt động giáo dục của nhà trường với ứng dụng CNTT.
3. Các chỉ tiêu chính
Tăng cường sử dụng hệ thống E-mail@hanoiedu.vn để trao đổi thông tin giữa Nhà trường – Phòng giáo dục.
- Trang bị phòng thực hành tin học từ 25-30 máy nối mạng nội bộ (LAN) và Internet phục vụ dạy và học tin học cho giáo viên và học sinh. Quản lý, khai thác một cách hợp lý, hiệu quả phòng máy tính.
- 100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Triển khai dạy môn tự chọn Tin học cho học sinh lớp từ lớp 3 đến lớp 5.
- 100%  cán bộ quản lý, viên chức có tuổi dưới 50 (đối với nam) và dưới 45 (đối với nữ) được phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT.
- Sử dụng phần mềm quản lý thông tin giáo dục trực tuyến, phần mềm quản lý nhân sự  P.MIS, phần mềm thống kê E.MIS, phần mềm phổ cập.
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
  Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng sau:
a)                 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
b)                Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước;
c)                 Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông
tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
   d) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
    e) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
f)         Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;
    g) Thông tư 53/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GD&ĐT về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;
   h) Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT Hà Nội đến năm 2015.
2. Khai thác dữ liệu từ các trang web của Bộ, Sở, Phòng; tích cực xây dựng, khai thác sử dụng trang thông tin điện tử của nhà trường
Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Ngành tại địa chỉ :
- Bộ giáo dục đào tạo tái các địa chỉ:  www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn;
-  Sở  giáo dục Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Quốc Oai tại địa chỉ http://quocoai.edu.vn
Phân công CBQL, NV chịu trách nhiệm quản trị trang thông tin điện tử của nhà trường. Hướng dẫn giáo viên, nhân viên và phụ huynh tải khai thác các thông tin từ trang thông tin điện tử của đơn vị. Xây dựng trang thông tin điện tử trở thành một kênh thông tin quan trọng nhằm thực hiện “3 công khai”.
Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin văn bản giữa Phòng GD&ĐT và nhà trường –GV qua thư điện tử (e-mail). Hàng ngày, mở hộp thư điện tử và truy nhập website của ngành 3 lần/buổi.
3. Xây dựng website cho trường.
Trên cơ sở cổng thông tin điện tử của phòng, của sở, trường có trang web của mình quyền quản trị riêng.
 Xây dựng và khai thác triệt để hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có website thông tin trên internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường .
Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm quản trị trang thông tin điện tử của trường; hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh khai thác các thông tin từ trang thông tin điện tử của trường mình. Xây dựng trang thông tin điện tử trở thành một kênh thông tin quan trọng nhằm thực hiện “3 công khai”.
3.     Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm trong điều hành và quản lý hành chính:
- Phần mềm phổ cập giáo dục;
- Phần mềm quản lý thông tin giáo dục;
- Phần mềm quản lý nhân sự PMIS;
- Phần mềm thống kê trường EMIS
- Quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống email @hanoideu.vn, @quocoai.edu.vn trong gửi và nhận công văn, báo cáo;
4. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning
Chỉ đạo ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy theo hướng người học có thể học qua nhiều nguồn học liệu; hướng dẫn cho người học biết tự khai thác và ứng dụng CNTT vào quá trình học tập của bản thân, thay vì chỉ tập trung vào việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trong tiết giảng. Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm hỗ trợ, công cụ e-Learning.
Các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học gồm:
- Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử;
- Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo;
- Khai thác và trao đổi thông tin qua hệ thống trường học kết nối;
- Thi thiết kế bài giảng E-Learning
5.  Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học
“Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT” (Trích Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học.
Giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên Internet để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập. Không dùng thuật ngữ “giáo án điện tử” cho các bài trình chiếu powerpoint. Tích cực tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục.
  6. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở
Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010
quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên.
         Cài đặt phần mềm mã nguồn mở vàò chương trình dạy tin học và các máy tính sử dụng  trong nhà trường.
  7.  Bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
    Tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  do phòng GD&ĐT tổ chức.
    Tăng cường tổ chức bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cho giáo viên, nhân viên. Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để giáo viên, nhân viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng. Xây dựng nòng cốt về ứng dụng CNTT đối với từng nhóm môn tại trường.
   Chú trọng kiểm tra kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua và tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp, đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên.
  8. Tiếp tục triển khai dạy tin học trong nhà trường.
Triển khai giảng dạy môn tin học và nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh. Cụ thể:
       + Trang bị đầy đủ về máy tính, giáo viên cần triển khai dạy ứng dụng CNTT theo cách tích hợp trực tiếp vào các môn; không nhất thiết theo chương trình và sách tự chọn một cách cứng nhắc;
+ Chỉ đạo giáo viên và học sinh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong và ngoài các giờ học tin học.
+ Cập nhật chương trình, nội dung giảng dạy theo hướng mô đun kiến thức hiện đại, thiết thực, linh hoạt thay vì chỉ dùng một bộ chương trình và sách tin học. Ưu tiên các phần mềm văn phòng mã nguồn mở, e-mail và khai thác Internet phục vụ cho học tập.
  9. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở về CNTT trong trường học
Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:
- Tập trung kinh phí đầu tư trang tthieets bị CNTTth]cj sự cần thiết, phục vụ hiệu quả các hoạt động trong nhà trường.
- Tăng cường trang bị máy tính có kết nối mạng Internet trong thư viện, phòng tin học, các phòng chức năng để thu hút, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác thông tin phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu.
III. Lịch triển khai
Thời gian Nhiệm vụ Ghi chú
 
Tháng 9/2015
 

 - Tổ chức cho CBGVNV về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

-  Nhập phần mềm thống kê EMIS.
 
 
Tháng 10/2015

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2015-2016.

- Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
- Triển khai nhập thông tin học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin giáo dục.
- Triển khai hoàn thiện dữ liệu trên phần mềm quản lý nhân sự PMIS.
- Chuẩn bị CSVC, hướng dẫn học sinh tham gia giải toán qua Inte net.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 11, 12/2015 - Hoàn tất và nộp dữ liệu PMIS của trường về phòng GD&ĐT trước ngày 10/12/2015.
- Tổ chức cho học sinh tham gia giải toán qua Internet.
 
 
 

Tháng 1,2

 /2016

Tích cực tham gia thi giải toán qua Internet cấp trường, cụm trường.  
 

Tháng 3/2016

Tham gia thi giải toán qua Internet cấp huyện.  

Tháng 4,5

/2016

- Tổng kết việc ứng dụng CNTT tại trường, gửi báo cáo về phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 31/5/2016.  
 

Tháng 6,7,8

/2016

 

- Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT đợt 3 do PGD quy định.
- Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban giám hiệu

  - Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong nhà trường năm học 2015-2016.

  - Tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
  - Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng, đóng góp tài nguyên trên các website của Bộ, Sở, Phòng Trường.

   - Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Chú trọng khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở.     

  - Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử của trường. hướng dẫn để giáo viên, nhân viên sử dụng tốt hòm thư điện tử theo tên miền quocoai.edu.vn được cấp.
  - Quán triệt tới 100% giáo viên về định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT vào các bài giảng của giáo viên trong nhà trường.
 - Làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường.
 - Đầu tư thỏa đáng hệ thống máy tính, máy chiếu, máy in, hệ thống mạng và các thiết bị CNTT khác theo hướng thiết thực, hiệu quả.
2. Đối với  giáo viên, nhân viên:
  - Thực hiện nghiêm túc chương trình Ứng dụng CNTT trong giảng dạy. 
  - Tổ chức thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn để có giải pháp ứng dụng hiệu quả CNTT vào các hoạt động giảng dạy, giáo dục.
    Trên đây là kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT của trường Tiểu học Nghĩa Hương năm học 2015 - 2016.
 
Nơi nhận
- PGD để báo cáo;
- Lãnh đạo nhà trường để chỉ đạo;
-Tổ trưởng;
- Lưu VT.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Bình
   
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

30/LĐLĐ

Đăng ký thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ và 1 số nhiệm vụ tháng 4-2019

Thời gian đăng: 16/04/2019

lượt xem: 126 | lượt tải:38

104/PGDĐT

Triển khai ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'' năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 118 | lượt tải:36

52/QĐ-PGD&ĐT

QĐ Ban giám khảo kiểm tra các điều kiện đăng ký thi đua cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 119 | lượt tải:43

637/UBND-LĐTBXH

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ và vận động ủng hộ, đóng góp quỹ" đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 128 | lượt tải:36

10-KH-ĐTN

Kế hoạch triển khai cuộc thi "Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 274 | lượt tải:63

24/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch Kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 107 | lượt tải:41

96/PGD&ĐT

Nộp đề tài SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 113 | lượt tải:31

1237/SGDĐT-VP

Nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 115 | lượt tải:30

91/PGD&ĐT

Giao lưu ''An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'' năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 95 | lượt tải:171

79-TT/HĐĐ

Triệu tập dự mô hình điểm hội thi "Thiếu nhi Thủ đô, thanh lịch văn minh"T

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 125 | lượt tải:32
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây