Kế hoạch công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015 của trường tiểu học Nghĩa Hương

Thứ năm - 13/11/2014 09:53
Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn trường trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong đơn vị trường học.
Kế hoạch công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015 của trường tiểu học Nghĩa Hương
UBND HUYỆN QUỐC OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 11/KH-THNH                               Nghĩa Hương, ngày 17 tháng 10 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Ứng dụng công nghệ thông tin
Năm học 2014-2015
 
     Căn cứ Công văn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 16/9/2014 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015;
    Căn cứ Công văn số 10007/SGD&ĐT KHCN ngày 25/9/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2014-2015;
   Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015;
  Trường tiểu học Nghĩa Hương xây dựng kế hoạch Ứng dụng CNTT năm học 2014-2015 như sau:
 
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về ứng dụng công nghệ thông tin  (CNTT) trong toàn trường trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong đơn vị trường học.
2. Yêu cầu
Quán triệt và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT; gắn kết chặt chẽ các hoạt động giáo dục với ứng dụng CNTT.
3. Các chỉ tiêu chính
Tăng cường sử dụng hệ thống E-mail@hanoiedu.vn để trao đổi thông tin giữa Trường – Phòng.
Xây dựng website riêng của trường nhằm tuyên truyền các hoạt động của ngành và trao đổi thông tin giữa Phòng – Trường, có người quản trị, tổ chức quản lý, cập nhật thông tin thường xuyên.
Khai thác triệt để phần mềm Trí Việt, do Phòng cung cấp; sử dụng hiệu quả phần mềm E.MIS, V.MIS, P.MIS …
Trang bị phòng thực hành tin học từ 25-30 máy nối mạng nội bộ ( LAN) và Internet phục vụ dạy và học tin học cho giáo viên và học sinh. Quản lý, khai thác một cách hợp lý, hiệu quả phòng máy tính.
100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Triển khai dạy môn tự chọn Tin học cho học sinh lớp từ lớp 3 đến lớp 5.
Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, viên chức các trường học có tuổi dưới 50 (đối với nam) và dưới 45 (đối với nữ). Mỗi giáo viên tự xây dựng được ít nhất 2 bài giảng điển tử/ năm học, góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường.
Sử dụng đồng bộ các phần mềm quản lý: QL học sinh và kết quả học tập, QL tài chính, nhân sự, QL thư viện - thiết bị, QL học liệu điện tử.
Phấn đấu trường có sản phẩm dự cuộc thi “ Thiết kế bài giảng điện tử e-learning”; xây dựng kho học liệu điện tử của trường, Phòng GD&ĐT và Ngành.
Triển khai và tổ chức tốt Ngày hội công nghệ thông tin.
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng sau:
a) Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông
tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
b) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
c) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
d) Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
e) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong
các cơ sở giáo dục;
f) Thông tư 53/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GD&ĐT về
tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở GD&ĐT,
phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên;
g) Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/6/2012 của UBND Thành phố Hà
Nội về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT Hà Nội đến năm 2015.
2. Khai thác dữ liệu từ các trang web của Bộ, Sở, Phòng:
Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Ngành tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn.
Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin văn bản giữa Phòng GD&ĐT và nhà trường qua thư điện tử (e-mail). Hàng ngày, mở hộp thư điện tử và truy nhập website của ngành 2 lần (lần 1: 9h00; lần 2: 16h30).
Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ  www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn; của ngành giáo dục Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn; của phòng GD&ĐT Quốc Oai tại địa chỉ http://quocoai.edu.vn. Hướng dẫn giáo viên, nhân viên tải về các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu điện tử, đồng thời đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung.
3. Xây dựng website cho trường.
Trên cơ sở cổng thông tin điện tử của phòng, của sở, trường có trang web của mình quyền quản trị riêng.
 Xây dựng và khai thác triệt để hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có website thông tin trên internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường .
Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm quản trị trang thông tin điện tử của trường; hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh khai thác các thông tin từ trang thông tin điện tử của trường mình. Xây dựng trang thông tin điện tử trở thành một kênh thông tin quan trọng nhằm thực hiện “3 công khai”.
4. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở
Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010
quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ
chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cài đặt phần mềm mã nguồn mở.
Tập trung khai thác, sử dụng các phần mềm tự do mã nguồn mở sau:
-    Phần mềm Open Office Org đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng và dạy tin học;
-    Các hệ điều hành trên nền Linux như Ubuntu;
-    Trình duyệt web Google Chrome, Firefox;
-    Bộ gõ tiếng Việt Unikey phiên bản 4.0 trở lên;
-    Phần mềm Moodle quản lý e-Learning;
-    Phần mềm quản lý mạng lớp học Mythware, i-Talc của Intel.
-    Chỉ đạo đưa các phần mềm mã nguồn mở nói trên vào chương trình dạy môn tin học chính khoá, cài đặt cho các máy tính sử dụng tại đơn vị.
5.     Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học
“Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT(Trích Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học
Giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên Internet để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập. Không dùng thuật ngữ “giáo án điện tử” cho các bài trình chiếu powerpoint. Tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục.
Quản lý chặt chẽ việc sử dụng giáo án in trong giảng dạy: Tổ chức kiểm tra kỹ năng sử dụng máy vi tính và ứng dụng CNTT của CBQL, giáo viên làm cơ sở duyệt cho giáo viên sử dụng giáo án in đồng thời ra văn bản quy định việc sử dụng giáo án in. Khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT trong soạn giảng.
Cán bộ , giáo viên phải nhận thức CNTT là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong quá trình giảng dạy như: Nội dung trình chiếu không phù hợp, thời gian trình chiếu nhiều, âm thanh ồn ào, quá nhiều màu sắc, hiệu ứng chuyển động không cần thiết, kích thước chữ quá nhỏ…
Trang bị phần mềm xây dựng, quản lý, ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, kho bài giảng điện tử giúp giáo viên có thêm công cụ trong đổi mới phương pháp học tích cực.
Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ e-Learning theo chuẩn quốc tế SCORM;
Tiếp tục triển khai cuộc thi “ Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S. Ting tổ chức, với khẩu hiệu chung “ Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên tự xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử”.
Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng e-Learning về Sở GD&ĐT, địa chỉ: http://daotao.hanoi.edu.vn.
6.     Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
Xây dựng hệ thống quản lý trường học theo hướng trực tuyến (online), tập trung nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và nhân lực quản trị hệ thống.
Tổ chức đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi và bền vững của tất cả các phần mềm quản lý. Cụ thể:
- Phần mềm phổ cập giáo dục (theo chỉ đạo của Bộ);
- Phần mềm quản lý thông tin giáo dục Eschool. Theo đó, phụ huynh học sinh nhận thông tin về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh qua tin nhắn SMS và sổ liên lạc điện tử;
- Phần mềm quản lý nhân sự PMIS;
- Quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống email @hanoideu.vn trong gửi và nhận công văn, báo cáo; Cung cấp và hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường sử dụng hòm thư điện tử với tên miền quocoai.edu.vn;
- Tổ chức hướng dẫn nhằm từng bước triển khai hội nghị, giao ban, tập huấn tại phòng họp trực tuyến hop.moet.edu.vn/pgdquocoai;
- Công khai các thủ tục hành chính trên website của Trường.
 - Tổ chức thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cho phụ huynh học sinh thông qua hệ thống website, học bạ điện tử trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
7.     Tổ chức Ngày hội công nghệ giáo dục và e-Learning
Tổ chức phát động phong trào Ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy theo hướng người học có thể học qua nhiều nguồn học liệu; hướng dẫn cho người học biết tự khai thác và ứng dụng CNTT vào quá trình học tập của bản thân, thay vì chỉ tập trung vào việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trong tiết giảng. Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm hỗ trợ, công cụ e-Learning.
Tổ chức phát động phong trào xây dựng phần mềm, website phục vụ công tác quản lý nhà trường và dạy học, đồ dùng dạy học tự làm, bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM…
Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT có hiệu quả trong công việc; Hưởng ứng cuộc thi kỹ năng CNTT trong giảng dạy và nghiệp vụ.
Tổ chức Ngày hội CNTT tại trường ( dự kiến tổ chức trong tháng 1) và tham dự các nội dung hoạt động trong Ngày hội công nghệ thông tin cấp huyện dự kiến tổ chức vào tháng 2/2012 ( sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).
8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục theo hướng hiện đại và thiết thực .
Tăng cường tổ chức bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cho giáo viên, nhân viên. Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để giáo viên, nhân viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng. Xây dựng nòng cốt về ứng dụng CNTT đối với từng nhóm môn tại trường.
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dưới 50 tuổi đối với nam và dưới 45 đối với nữ. Nội dung bồi dưỡng tập trung các kỹ năng cơ bản ( soạn thảo văn bản, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, e-Learning, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy…), biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy.
Chú trọng kiểm tra kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT đối với cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua và tham gia thi giáo
viên dạy giỏi các cấp.
Tổ chức ngày hội công nghệ thông tin ngành giáo dục huyện lần thứ II, tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động trong ngày hội công nghệ thông tin lần thứ III của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội: Trưng bày sản phẩm; thi thiết kế bài giảng elearning; trình diễn phần mềm, website; thi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên và nhân viên.
9. Tiếp tục triển khai dạy tin học trong nhà trường.
Triển khai giảng dạy môn tin học và nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh.
Trang bị đầy đủ về máy tính, giáo viên cần triển khai dạy ứng dụng CNTT theo cách tích hợp trực tiếp vào các môn; không nhất thiết theo chương trình và sách tự chọn một cách cứng nhắc;
Triển khai dạy ứng dụng CNTT theo cách tích hợp trực tiếp vào trong các môn học thông qua các công cụ, phần mềm dạy học bộ môn theo hướng:
+ Giáo viên và học sinh tích cực sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong và ngoài các giờ học tin học.
+ Cập nhật chương trình, nội dung giảng dạy theo hướng mô đun kiến thức hiện đại, thiết thực, linh hoạt thay vì chỉ dùng một bộ chương trình và sách tin học. Ưu tiên các phần mềm văn phòng mã nguồn mở, e-mail và khai thác Internet phục vụ cho học tập, trước khi học lập trình.
Dạy môn học tự chọn Tin học cho học sinh ở các khối 3, 4, 5
10. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở về CNTT trong trường học
Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT
và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:
Phấn đấu mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng, kết nối mạng Internet để giáo viên chuẩn bị bài giảng có ứng dụng CNTT.
Tăng cường trang bị máy tính có kết nối mạng Internet trong thư viện để thu hút, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác thông tin phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu.
Trang bị thêm các thiết bị điện tử kỹ thuật số khác phục vụ cho giảng dạy như: máy quét ảnh, máy chiếu vật thể 3 chiều, máy ảnh số, bảng thông minh, kết nối dụng cụ thí nghiệm thực hành với máy tính…
Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và thiết bị điênh tử kỹ thuật số, định kỳ một lần/học kỳ. Có kế hoạch kinh phí sửa chữa, thay thế thiết bị CNTT ngay từ đầu năm học.
Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nâng cấp kết nối Internet; Phổ biến kết nối Internet bằng công nghệ 3G đến mọi giáo viên; Khai thác hiệu quả hệ thống học bạ điện tử; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý trường học trực tuyến.
11. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong trường học
Phân công cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn CNTT từ Trung cấp trở lên phụ trách CNTT; mỗi tổ nhóm chuyên môn đều có giáo viên nòng cốt ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Giáo viên nòng cốt về ứng dụng CNTT của trường phải có kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT bằng khả năng đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, không áp dụng theo hình thức kiểm tra việc có hay không có chứng chỉ tin học ứng dụng ABC.
III. Lịch triển khai
* Tháng 9/2014:

          - Tổ chức truyền thông cho cán bộ, giáo viên, NV về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

          - Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đề nghị cấp địa chỉ email theo tên miền quocoai.edu.vn nộp về phòng.

* Tháng 10/2014:

            - Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2014-2015 của nhà trường gửi về Phòng GD&ĐT .
          - Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.
          - Triển khai nhập thông tin học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin giáo dục.
          - Triển khai hoàn thiện dữ liệu trên phần mềm quản lý nhân sự PMIS.
          - Chuẩn bị CSVC, hướng dẫn học sinh tham gia giải toán qua Internet.
          - Tạo địa chỉ email cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường và hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng.

* Tháng 11, 12/2014:

          - Rà soát hiện trạng CSVC, đội ngũ phục vụ ứng dụng CNTT năm học 2014-2015 của  nhà trường.
          - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho toàn thể GV trong nhà trường.
          - Đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT theo chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch.
          - Hoàn tất và nộp dữ liệu PMIS của trường về phòng đúng kế hoạch.
          - Tổ chức cho học sinh tham gia giải toán qua Internet.

* Tháng 1, 2/2015:

          - Lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu tham gia ngày hội công nghệ thông tin lần thứ 2 của huyện.
          - Tích cực tham gia ngày hội công nghệ thông tin lần thứ 2 ngành giáo dục huyện.
          - Tích cực tham gia thi giải toán qua Internet cấp trường, cụm trường

* Tháng 3/2015:

          - Tham gia các hoạt động ngày hội công nghệ thông tin lần thứ III ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội.

* Tháng 4, 5/2015:

          - Tổng kết việc ứng dụng CNTT tại trường, gửi báo cáo về phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.

* Tháng 6,7,8/2015:

          - Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT đợt 3
do PGD quy định.
          - Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban giám hiệu

          - Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong nhà trường năm học 2014-2015

          - Chỉ đạo CB, GV, NV các đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2014 - 2015; sơ kết, tổng kết để kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và tổng hợp kết quả báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

          - Tham gia tích cực, hiệu quả ngày hội CNTT tại các cụm trường, huyện và thành phố.
 
          - Tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
          - Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng, đóng góp tài nguyên trên các website của Trường, Bộ, Sở, Phòng.
          - Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Chú trọng khai
thác, sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở.
          - Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử của trường. Tăng cường đầu tư trang thiết bị nhằm triển khai giao ban, tập huấn trực tuyến. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT vào các bài giảng của giáo viên trong nhà trường.
          - Quán triệt tới 100% giáo viên về định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt
động giảng dạy.
          - Làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại đơn vị.
          - Đầu tư thỏa đáng hệ thống máy tính, máy chiếu, máy in, hệ thống mạng và các thiết bị CNTT khác theo hướng thiết thực, hiệu quả.
2. Đối với  giáo viên, nhân viên:
          - Thực hiện nghiêm túc chương trình Ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Giáo viên, nhân viên sử dụng tốt hòm thư điện tử theo tên miền quocoai.edu.vn được cấp.
          - Tổ chức thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn để có giải pháp ứng dụng hiệu quả CNTT vào các hoạt động giảng dạy, giáo dục.
    Trên đây là kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT của trường Tiểu học Nghĩa Hương năm học 2014 - 2015.
 
Nơi nhận
- PGD để báo cáo
- Lãnh đạo nhà trường để chỉ đạo;
- CB, GV, NV;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Bình
   
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

30/LĐLĐ

Đăng ký thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ và 1 số nhiệm vụ tháng 4-2019

Thời gian đăng: 16/04/2019

lượt xem: 85 | lượt tải:29

104/PGDĐT

Triển khai ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'' năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:28

52/QĐ-PGD&ĐT

QĐ Ban giám khảo kiểm tra các điều kiện đăng ký thi đua cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:33

637/UBND-LĐTBXH

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ và vận động ủng hộ, đóng góp quỹ" đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 102 | lượt tải:29

10-KH-ĐTN

Kế hoạch triển khai cuộc thi "Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 251 | lượt tải:54

24/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch Kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 95 | lượt tải:34

96/PGD&ĐT

Nộp đề tài SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 80 | lượt tải:23

1237/SGDĐT-VP

Nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 86 | lượt tải:24

91/PGD&ĐT

Giao lưu ''An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'' năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 72 | lượt tải:143

79-TT/HĐĐ

Triệu tập dự mô hình điểm hội thi "Thiếu nhi Thủ đô, thanh lịch văn minh"T

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:23
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây