Kê hoạch năm học mới 2014-2015 của trường tiểu học Nghĩa Hương

Thứ năm - 13/11/2014 09:43

Kê hoạch năm học mới 2014-2015 của trường tiểu học Nghĩa Hương

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/ 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Hướng dẫn số 4119/BGD&ĐT-GDTH ngày 06/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015. Việc điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục cần được thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của địa phương. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA HƯƠNG
 
 
 

Số: 03/KH-TrTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
 

Nghĩa Hương, ngày 10 tháng 9 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA HƯƠNG - QUỐC OAI - HÀ NỘI
 
 
   NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
* Các văn bản pháp quy:
   Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Hướng dẫn số 4119/BGD&ĐT-GDTH ngày 06/8/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục tiểu học năm học 2014 - 2015;
Căn cứ Hướng dẫn số 7647/SGD&ĐT-GDTH ngày 25/8/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2014-2015 và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của ngành GD&ĐT Quốc Oai.
    Thực hiện công văn số 277/CV-GD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với cấp tiểu học.
  Căn cứ vào điều kiện thực tế, trường Tiểu học Nghĩa Hương xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:
* Đặc điểm tình hình:
    + Thuận lợi:
- Trường Tiểu học Nghĩa Hương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của PGD & ĐT Quốc Oai, của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
- Xã Nghĩa Hương là xã giàu truyền thống hiếu học, cha mẹ học sinh có nhận thức tốt về công tác giáo dục, rất quan tâm chăm sóc con em.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình trách nhiệm, phối hợp tốt với nhà trường, hoạt động hiệu quả.
- Xã Nghĩa Hương là xã ít bị ảnh hưởng các tai tệ nạn xã hội, học sinh ngoan  lễ phép.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đoàn kết, có trình độ đạt chuẩn trở lên 100%, nhiệt tình năng động và có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ yên tâm công tác.
- Giáo viên đã thực sự đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin trong trường học.
- Nhà trường mới được xây dựng thêm 8 phòng học mới đủ để tất cả các lớp được học 2 buổi/ ngày.  Quy mô trường lớp gọn, có một điểm trường thuận lợi cho công tác chỉ đạo và hoạt động giáo dục.
+ Khó khăn:
- Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chính là dựa vào sản xuất nông nghiệp.
- Một bộ phận nhỏ có nhận thức chưa đầy đủ về công tác giáo dục, việc quan tâm chăm sóc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế.
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn:
+ Thiếu bãi tập riêng cho học sinh. Chưa có nhà để xe của học sinh. Sân trường đã xuống cấp. Phòng bảo vệ cách xa cổng trường nên không thuận lợi cho việc đóng mở cổng trường.
 A/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Năm học 2014 -2015, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đảng bộ huyện Quốc Oai, Trường Tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập phù hợp với từng đối tượng và tâm sinh lý của học sinh tiểu học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; ; Quan tâm công tác giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai có hiệu quả dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới.  Tiếp tục triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng và đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.
- Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức II, xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày..  Đầu tư xây dựng phòng học, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.
 
B/ CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :  
I/ Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua:
1. Chỉ tiêu:
- 100% CBGVNV thực hiện tốt chỉ thị 06/CT-TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Không có tình trạng CB GV vi phạm đạo đức nhà giáo. Mỗi thầy giáo cô giáo là một gương sáng về đạo đức, tự học, sáng tạo. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. “Xây dựng Nhà trường văn hóa, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch”
- Triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
2. Biện pháp thực hiện:
   - Đầu năm học kiện toàn xây dựng ban chỉ đạo như: Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của trường; hội đồng khoa học; ban chỉ đạo tuyên truyền về an toàn giao thông, chống tai nạn thương tích trong trường học; Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu cho GV học sinh; ban tư vấn về chuyên môn...
-  Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết và triển khai tới Ban chỉ đạo và toàn thể CB-GV-NV-HS. Tổ chức lễ phát động và ký cam kết giao ước thi đua, thực hiện giữa các tổ, cá nhân giáo viên, học sinh.
-  Tổ chức tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức như: hệ thống pa nô - áp phích. Tuyên truyền CBGV học sinh phụ huynh chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vào giờ chào cờ đầu tuần, giờ hoạt động tập thể,  hoạt động ngoại khoá và tích hợp giáo dục trong các môn học ...
-  Phối hợp và cam kết với công đoàn - Đoàn thanh niên - Liên đội nhà trường để tổ chức - đánh giá - tổng kết từng cuộc vận động trong năm học.
    -  Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục và xây dựng qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Triển khai tốt việc giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống Thanh lịch - Văn minh cho học sinh Thủ Đô”.
-  Đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh.
-  Tổ chức tuyên truyền và giáo dục về lịch sử dân tộc, đặc biệt truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và giáo dục lịch sử địa phương; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Nhà trường tiếp tục nhận chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng của địa phương ( Đình làng Thế Trụ, Văn Khê); chăm sóc vườn hoa cây cảnh trong trường. Tổ chức các trò chơi dân gian...
- Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới trang trọng, gọn nhẹ, vui tươi tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
-  Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
II/ Chất lượng  giáo dục toàn diện.
1/ Chỉ tiêu:
a. Đánh giá kết quả học tập:
 * Các môn học đánh giá bằng điểm số:
 
 
 
Khối
 
      Môn học
Hoàn thành Chưa hoàn thành
Điểm 9-10
(tỷ lệ)
Điểm 7-8
(tỷ lệ)
Điểm 5,6
(tỷ lệ)
Điểm 3-4
(tỷ lệ)
Điểm 1-2
(tỷ lệ)
1 Toán 60,0 25,8 14,2 0 0
Tiếng việt 58,8 25,8 15,4 0 0
           
 
2
Toán 55,0 28,4 16,6 0 0
Tiếng việt 53,2 27,5 19,3 0 0
           
3 Toán 54,5 29.3 16,2 0 0
Tiếng việt 52,5 28.3 19,2 0 0
Tin học 40,0 41,0 19,0 0 0
Anh ngữ 42,0 40.0 18,0 0 0
           
 
4
Toán 45,1 35,2 19,7 0 0
Tiếng việt 44,0 36,3 19,7 0 0
Khoa học 44,0 36,3 19,7 0 0
L. sử + Đ. lý 41,8 38,5 19,7 0 0
Tin học 44,0 38,0 18,0 0 0
Anh ngữ 44,0 36,3 19,7 0 0
           
 
5
Toán 45,5 36,4 18,1 0 0
Tiếng việt 44,5 36,4 19,1 0 0
Khoa học 42,7 37,3 20,0 0 0
L. sử + Đ. lý 42,7 37,3 20,0 0 0
Tin học 44,0 38,0 18,0 0 0
Anh ngữ 44,5 36,4 19,1 0 0
           
 
* Các môn học không đánh giá bằng điểm số:
 
Khối Môn học Hoàn thành Chưa hoàn thành
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
1
 
Đạo đức 98 100% 0 0
Âm nhac 98 100% 0 0
Mỹ Thuật 98 100% 0 0
Thủ  Công 98 100% 0 0
Thể dục 98 100% 0 0
TN&XH 98 100% 0 0
         
2
 
 
 
Đạo đức 109 100% 0 0
Âm nhac 109 100% 0 0
Mỹ Thuật 109 100% 0 0
Thủ  Công 109 100% 0 0
Thể dục 109 100% 0 0
TN&XH 109 100% 0 0
         
3 Đạo đức 99 100% 0 0
Âm nhac 99 100% 0 0
Mỹ Thuật 99 100% 0 0
Thủ  Công 99 100% 0 0
Thể dục 99 100% 0 0
TN&XH 99 100% 0 0
         
4 Đạo đức 90 100% 0 0
Âm nhac 90 100% 0 0
Mỹ Thuật 90 100% 0 0
Kỹ thuật 90 100% 0 0
Thể dục 90 100% 0 0
         
5 Đạo đức 110 100% 0 0
Âm nhac 110 100% 0 0
Mỹ Thuật 110 100% 0 0
Kỹ thuật 110 100% 0 0
Thể dục 110 100% 0 0
         
 
b. Đánh giá về năng lực và phẩm chất:
Khối Đánh giá Đạt Chưa đạt
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
1 Năng lực 98 100% 0 0
Phẩm chất 98 100% 0 0
2 Năng lực 109 100% 0 0
Phẩm chất 109 100% 0 0
3 Năng lực 99 100% 0 0
Phẩm chất 99 100% 0 0
4 Năng lực 90 100% 0 0
Phẩm chất 90 100% 0 0
5 Năng lực 110 100% 0 0
Phẩm chất 110 100% 0 0
 
2. Các biện pháp thực hiện:
a. Kế hoạch giáo dục, chương trình, SGK:
* Thực hiện kế hoạch giáo dục:
- Tổ chức cho 100% số lớp và số học sinh học 2 buổi/ ngày.
Khối Số lớp Số lượng Học 2buổi/ngày Tỷ lệ
1 3 98 98 100%
2 4 109 109 100%
3 4 99 99 100%
4 3 90 90 100%
5 4 110 110 100%
Tổng 18 506 506 100%
 
Thời lượng tối đa không quá 7 tiết giáo dục văn hóa/ngày (đối với những lớp học tiếng Anh tăng cường hoặc làm quen tiếng Anh dạy không quá 37 tiết/tuần). Từng bước nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức dạy buổi thứ 2 phù hợp với điều kiện của nhà trường và nhu cầu của học sinh. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch dạy học theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT. GV cần hướng dẫn HS tự học và tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp và sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ. Tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà.  
     * Thực hiện chương trình:
     - Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/ 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Hướng dẫn số 4119/BGD&ĐT-GDTH ngày 06/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015. Việc điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục cần được thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của địa phương. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.
    - Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (kỹ năng sống; bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên. Tăng cường giáo dục lịch sử, địa lý địa phương giúp cho học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm và tình yêu quê hương.
   -  Dạy Ngoại ngữ và Tin học thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện dạy 3 tiết/tuần từ lớp  3,4,5. Triển khai dạy tiếng Anh phải đảm bảo dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Thực hiện nghiêm túc công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học. Chương trình và tài liệu đưa vào sử dụng trong nhà trường phải qua thẩm định và được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học thì được bố trí đi học để đạt chuẩn yêu cầu.
    - Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo.
    - Tiếp tục thực hiện vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" ở môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1,2,3 môn Khoa học ở lớp 4,5 theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công văn số 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Tổ chức sơ kết sau hai năm thực hiện thí điểm để đánh giá rút kinh nghiêm, mở rộng phạm vi triển khai thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên - Xã hội, môn Khoa học thông qua việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột. Ban giám hiệu các nhà trường cần tạo điều kiện và giao quyền cho giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp. Giáo viên được chủ động bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh học tập.
* Sách giáo khoa:
+ Đảm bảo 100 % học sinh đến trường đều có sách giáo khoa.
+ Quan tâm tới học sinh khuyết tật, HS có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách có thể thuê hoặc mượn sách tại thư viện, đồng thời giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và bảo quản sách vở để có thể sử dụng trong nhiều năm. 
+  Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để hướng dẫn việc sử dụng sách, vở, đồ dùng học tập để học sinh không phải mang nhiều sách, vở khi đến trường. Tổ chức cho học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp.
 + Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp.
+  Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh:
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1. Tiếng Việt 1 (tập 1)
2. Tiếng Việt 1 (tập 2)
3. Vở Tập viết 1 (tập 1)
4. Vở Tập viết 1 (tập 2)
5. Toán 1
6. Tự nhiên và Xã hội 1   
1. Tiếng Việt 2
(tập 1)
2. Tiếng Việt 2
(tập 2)
3. Vở Tập viết 2 (tập 1)
4. Vở Tập viết 2 (tập 2)
5. Toán 2
6. Tự nhiên và Xã hội 2
 
1. Tiếng Việt 3 (tập 1)
2. Tiếng Việt 3 (tập 2)
3. Vở Tập viết 3 (tập 1)
4. Vở Tập viết 3 (tập 2)
5. Toán 3
6. Tự nhiên và Xã hội 3
 
1. Tiếng Việt 4 (tập 1)
2. Tiếng Việt 4 (tập 2)
3. Toán 4
4. Đạo đức 4
5. Khoa học 4
6. Lịch sử và Địa lí 4
7. Âm nhạc 4
8. Mĩ thuật 4
9. Kĩ thuật 4
1. Tiếng Việt 5 (tập 1)
2. Tiếng Việt 5 (tập 2)
3. Toán 5
4. Đạo đức 5
5. Khoa học 5
6. Lịch sử và Địa lí 5
7. Âm nhạc 5
8. Mĩ thuật 5
9. Kĩ thuật 5
 
*Thiết bị dạy học:
          - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng. Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học một cách thiết thực và hiệu quả (tránh lạm dụng và hình thức), hướng dẫn học sinh tích cực sử dụng bộ đồ dùng học tập đã được trang bị, không để tình trạng đồ dùng tới lớp mà học sinh không được sử dụng. Khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học, thiết bị điện tử phục vụ việc dạy và học. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.
-  Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học.
b. Đổi mới phương pháp dạy học:
 Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Chủ động thực hiện mô hình dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.
* Tập trung chỉ đạo dạy-học và tổ chức các hoạt động đối với HS lớp 1.
- Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy - học trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của học sinh địa phương. Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ động thực hiện phân phối chương trình môn học theo từng tuần. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng bài.
    -  Kế hoạch dạy học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Đối với lớp 4, lớp 5 giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học. Các nhà trường cần xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để giáo viên tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học.
   -   Đổi mới và tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh cho giáo viên, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.
- Tổ chức các chuyên đề và đổi mới phương pháp dạy học ở từng môn (phân môn) theo phương pháp dạy học tích cực; dạy học tích hợp các nội dung trong mỗi tiết dạy.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích CBGVNV sử dụng công nghệ thông tin trong công việc của mình, xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là yêu cầu bắt buộc và là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại cán bộ giáo viên.
c. Kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh:
- Thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 30 ngày 28/8/2014. Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục cấp tiểu học. Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh.  Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh.
    - Thực hiện khảo sát chất lượng đầu năm học môn Tiếng Việt và Toán đối với học sinh khối 2,3,4,5 để phân loại học sinh trong lớp, điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng (không tổ chức khảo sát để sắp xếp lại lớp); quản lý tốt việc kiểm tra định kỳ cuối kỳ I để có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu, kém vươn lên trong học kỳ II. Ở từng môn học, từng lớp học, không vì thành tích mà vi phạm nguyên tắc chính xác, khách quan trong đánh giá, xếp loại học sinh. . Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d.  Tham gia các cuộc thi đạt kết quả cao:
 - Tổ chức giao học sinh cấp trường và chọn học sinh tham gia giao lưu học sinh giỏi theo cụm trường. nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  - Thi viết chữ đẹp cấp trường trưng bày sản phẩm chữ đẹp cấp trường và tham dự kì thi viết chữ đẹp cấp huyện.
      - Tham gia thi giải toán trên internet, tiếng Anh trên internet.
  * Chỉ tiêu:
 -  HS giải toán qua mạng  Internet. 32 em.
 -  HS viết chữ đẹp cấp huyện: 03 em.
      -  Tích cực tham gia dự thi Ôlympic tiếng Anh các cấp.
      - Thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề môn Lịch sử (Tích hợp GD Lịch sử địa phương).
      - Thi GV dạy giỏi cấp Trường, Huyện theo tinh thần dạy đủ môn ở các khối lớp.
 3/ Các hoạt động giáo dục khác:
    Tích cực tổ chức và tham gia các cuộc thi thể dục thể thao. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học.
 * Công tác y tế: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học, các quy định về vệ sinh trường học. Đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh. Vận động tối đa học sinh tham gia bảo hiểm theo tinh thần tự nguyện, để tạo điều kiện phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hỗ trợ kinh phí để xây dựng phòng y tế của nhà trường. Kết hợp các chương trình giáo dục “dinh dưỡng học đường”, “vệ sinh răng miệng”, “Bảo vệ môi trường”... với các hoạt động hỗ trợ giáo dục ngoại khóa khác.
* Phòng chống tai nạn thương tích, Giáo dục an toàn giao thông cho HS:
   Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua chương trình nội khóa và các hoạt động ngoại khoá tại nhà trường, xây dựng trường học an toàn. Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh.
* Công tác Đội thiếu niên nhi đồng:
- Kiện toàn các phân đội, chi đội tiến tới đại hội liên đội đầu năm học. Phát huy mạng lưới đội cờ đỏ để hoạt động có hiệu quả.
- Tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng đều đặn vào cuối mỗi tuần, đội viên phải có đầy đủ khăn đỏ, biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ, biết đoàn kết bảo vệ của công có ý thức trong học tập, chăm chỉ tu dưỡng rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Biết học tập gương tốt, việc tốt, biết xa lánh các tệ nạn xã hội. 100% học sinh thuộc các bài hát quy định của khối lớp, ít nhất mỗi lớp có hai tiết mục văn nghệ, và mỗi khối có một số báo đặc biệt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
- Các nội dung thi đua gắn với chủ đề năm học, căn cứ vào các tiêu chí để đánh giá thi đua các chi đội, các lớp. 100% các sao được hoạt động tốt. 100% các chi đội đạt chi đội mạnh. Liên đội đạt liên đội mạnh cấp huyện.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi khác vào các giờ học ngoại khóa, giờ ra chơi,…
     -   Tham gia đầy đủ các cuộc thi thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, múa hát tập thể,....do các cấp tổ chức.
III/ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
     1. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên:
- Tổng số: 40,  trong đó   + Nữ: 35
                                         + Biên chế: 35
                                         + Hợp đồng 68: 04
                                         + Hợp đồng huyện: 01
                                         + Đảng viên: 16
- Trình độ:     + Đại học: 12
                      + Cao đẳng: 20
                      + Trung cấp: 07
                      + Khác:01
- Quản lý: 02,   trong đó  Nữ:  02;  Cao đẳng: 01;  Đại học: 01
- Giáo viên: 30 trong đó: + Nữ: 27
                                         + Trình độ đại học: 10; cao đẳng: 19; trung cấp: 01
                                         + Biên chế: 30; hợp đồng: 0
                                         + Giáo viên chuyên biệt: 06
(2 Tiếng anh, 1 Tin học, 1 âm nhạc, 1 mỹ thuật )
- Nhân viên : 07 trong đó : + Nữ : 05
                                           + Trình độ  ĐH: 01;  TC : 05;  Khác :01
                                           + Biên chế : 03
(1 nhân viên kế toán kiêm văn thư, 1 nhân viên y tế kiêm thủ quỹ, 1 Thiết bị).
                                         + Hợp đồng: 04 (theo NĐ 68/CP)
 - Tổng phụ trách: 01- nữ - Hợp đồng huyện.
2. Chỉ tiêu đánh giá phân loại cuối năm (theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học).
Tổng số cán bộ giáo viên: 30 đ/C
+ Xuất sắc:    13 đ/c  -  Đạt tỷ lệ:  43,3%.
+ Khá:           17 đ/c  -  Đạ t tỷ lệ:  56,7%.
+ Trung bình : 0 đ/c  -  Đạt tỷ lệ:  0 %.
3. Chỉ tiêu đánh giá xếp loại viên chức:
 Tổng số viên chức: 40 đ/c
 + Tốt : 17 đ/c             -  Đạt tỷ lệ: 42,5%. 
 +  Khá:   19 đ/c          - Đạt tỷ lệ: 47,5%. 
 +  Trung bình:  5 đ/c  - Đạt tỷ lệ: 10 %. 
4. Chỉ tiêu đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Đạt loại xuất sắc.
5. Các biện pháp thực hiện:
  + Thực hiện tốt chỉ thị số 40 CTTW của Ban bí thư TW Đảng và chỉ thị của thành uỷ, kế hoạch của UBND thành phố về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
  - Đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có GV Anh văn, Tin học đảm bảo giảng dạy lâu dài.
  - Xây dựng củng cố quản lý, động viên tốt đội ngũ cán bộ quản lý và đánh giá đội ngũ GV theo quy định chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học ban hành theo QĐ số 14/ 2007 QĐ/BGD & ĐT ngày 4/ 5/ 2007 của BGD & ĐT. Cuối năm thực hiện tốt đánh giá GV Tiểu học theo quy định về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học …
  - Tích cực trau dồi bồi dưỡng tư tưởng chính trị, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép với cuộc vận động 2 không.
  - Chú trọng rèn luyện đạo đức, nhân cách nhà giáo, phấn đấu rèn luyện mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo.
  - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường nề nếp kỷ cương tình thương  trách nhiệm.
   - Tăng cường công tác dự giờ thăm  lớp và công tác thanh kiểm tra giáo viên.
+ Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
   - Tăng cường tổ chức các chuyên đề ở các khối lớp, mỗi tổ, khối thực hiện 4 chuyên đề trở lên trong năm.
   - Tăng cường bồi dưỡng GV sử dụng máy vi tính và giảng dạy giáo án điện tử.
   - Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng GV và CBQL trong năm do phòng tổ chức.
   - Tổ chức chọn và bồi dường GV dự thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề môn Lịch sử (Tích hợp GD Lịch sử địa phương).
   - Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và thẩm định giáo viên giỏi cấp trường, tham gia có hiệu quả ở Huyện.
+ Thực hiện tốt quy chế chuyên môn:
   -  Đánh giá HS theo đúng Thông tư 30 ngày 28/8/2014 của BGD&ĐT.
   - Đảm bảo lên lớp đúng giờ quy định. Dạy đủ, dạy đúng theo phân phối chương trình và thời khoá biểu. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
   -  Có đủ bài soạn theo quy định. Đủ các loại hồ sơ sổ sách theo điều lệ trường TH. Bài soạn thể hiện đổi mới về phương pháp.
   - Thường xuyên quan tâm động viên HS, chữa bài cho học sinh chu đáo và hướng dẫn học sinh tự sửa chữa lỗi sai…
IV/ Quy mô trường lớp và chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xoá mù chữ; Xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia.
1. Chỉ tiêu kế hoạch trường lớp:
 
Khối Kế hoạch Thực hiện
Số lớp TS h/s Nữ HS
KT
HS
PC
Lưu ban Số lớp Số h/s Nữ HS
KT
HS
PC
Lưu ban
1 3 99 50 1 98 0 3 99 50 1 98 0
2 4 109 60 0 109 0 4 109 60 0 109 0
3 4 101 48 2 99 0 4 101 48 2 99 0
4 3 90 47 0 90 0 3 90 47 0 90 0
5 4 111 49 1 110 0 4 111 49 1 110 0
Cộng 18 510 254 4 506 0 18 510 254 4 506 0
 
 2/ Chỉ tiêu chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ.
- Phấn đấu và duy trì xã hoàn thành phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi - CMC mức độ 2 năm 2014.
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%
- Tỷ lệ lên lớp từ  k1 đến khối 5; 100%
- Không có tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.
- Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành C T tiểu học 110/110 đạt tỷ lệ: 99 %;
- Số học sinh học 10 buổi/tuần: 510 em đạt 100%.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn: 40 đồng chí - đạt tỷ lệ 100% trong đó trên chuẩn đạt tỷ lệ 82%.
3/ Xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn Quốc gia.
- Tham mưu với UBND huyện UBND xã tăng cường đầu tư xây dựng CSVC trong nhà trường theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức 2 Cụ thể là:
+ XD cảnh quan nhà trường thân thiện, đảm bảo xanh - sạch -  đẹp.
+ XD nâng cấp sân trường, tu tạo vườn hoa cây cảnh.
+ Đề nghị phụ huynh hỗ trợ kinh phí để kẻ bảng, chỗ để xe của HS, cải tạo lối đi vệ sinh và nhà vệ sinh của HS.
4. Các biện pháp:
- Duy trì tốt số lượng học sinh theo kế hoạch đầu năm, vận động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp.
 - Kết hợp với trường THCS, trường mầm non, điều tra số dân theo các độ tuổi  trong toàn xã đảm bảo kịp thời chính xác, lập các bảng biểu, hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDTH đúng độ tuổi & XMC trong tháng 9.
-  Mở các chuyên đề, giáo viên tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy và học.
- Tích cực tham mưu có hiệu quả với các cấp các ngành để tăng cường nguồn kinh phí xây dựng CSVC trong nhà trường,  tiến hành tự kiểm tra đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quyết định số 32/BGD&ĐT, đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận lại trường chuẩn Quốc gia.
V/ Công tác quản lý:
1/ Công tác kiểm tra nội bộ.
a/ Số lượng:
 - Kiểm tra đột  xuất: 100% số giáo viên.
 - Kiểm tra định kỳ: 100%  số giáo viên.
 - Kiểm tra chuyên đề: 100% số giáo viên.
 - Kiểm tra toàn diện : 9 đ/c đạt tỷ lệ 29%
b/ Các biện pháp:
- Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết về công tác kiểm tra nội bộ, triển khai cho tất cả cán bộ giáo viên hiểu được nội dung và ý nghĩa của công tác kiểm tra.
- Tăng cường kiểm tra đột xuất GV về việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế đơn vị và chất lượng dạy học cả về hồ sơ và giờ dạy, tạo cho giáo viên có nhận thức đúng đắn về việc kiểm tra đột xuất, sẵn sàng đón người vào kiểm tra.
- Tăng cường kiểm tra chuyên đề phù hợp từng thời điểm trong năm học (nề nếp học sinh của từng lớp, hồ sơ chuyên môn, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học, đổi mới phương pháp dạy học tích cực ...).
- Tổ chức kiểm tra định kì đối với từng giáo viên 1 năm 4 lần : giữa kì I, cuối kì I, giữa kì II, cuối kì II.
- Tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên: 9 đồng chí.
- Tăng cường kiểm tra để có các căn cứ minh chứng cho việc đánh giá phân loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
* Lưu ý :
Trong mỗi lần kiểm tra phải chú ý đến việc tư vấn và thúc đẩy, sự tiến bộ sau kiểm tra.
2/ Thi đua khen thưởng:
a.     Chỉ tiêu:
- Trường đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến cấp huyện.
- Công đoàn vững mạnh cấp huyện.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Liên đội mạnh cấp thành phố.
- Thư viện đạt “Thư viện chuẩn”.
b. Chỉ tiêu đối với CBGVNV:
- Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện: 5 bản.
- Đạt danh hiệu CST Đ cấp cơ sở :  5.
- Danh hiệu  lao động tiên tiến:  32 đ/c
- Giữ vững danh hiệu“ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” “ Trường học an toàn”.
c.  Các biện pháp:
- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để CBGVNV và học sinh có nhận
thức đúng đắn về công tác thi đua " Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua".
- Tổ chức cho CBGV và học sinh đăng ký thi đua.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua.
- Tổ chức phát động phong trào thi đua từng đợt có sơ kết rút kinh nghiệm.
 - Có cơ chế động viên khen thưởng kịp thời thỏa đáng các cá nhân tập thể thực hiện tốt công tác thi đua.
 - Đánh giá công tác thi đua phải đảm bảo khách quan công bằng, chính xác.
 - Làm tốt công tác tổng kết rút kinh nghiệm.
 3/ Công tác quản lý, chỉ đạo:
      a/ Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn:
- Tổ chức cho CBGV học tập quy chế chuyên môn. Học tập nghiên cứu và thực hiện đánh giá kết quả học tập của HS theo thông tư  mới – thông tư 30.
- Xây dựng kế hoạch của cá nhân, tổ chuyên môn và các bộ phận, duyệt với ban giám hiệu ngay từ đầu năm.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc CBGV thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Động viên khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt quy chế chuyên môn và xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn.
b/ Đổi mới công tác quản lý tài chính:
- Thực hiện tốt luật tài chính ngân sách, thu chi đúng quy định, giải quyết chế độ kịp thời đúng đối tượng.
- Thực hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn về các khoản kinh phí tự nguyện hỗ trợ đóng góp của phụ huynh học sinh.
- Đảm bảo tốt nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch rõ ràng và chính xác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thu chi tài chính.
- Kiên quyết chống lại các biểu hiện tiêu cực trong quản lý tài chính và công tác thu chi.
- Tích cực tham mưu có hiệu quả để huy động tối đa các nguồn lực kinh phí đầu tư cho hoạt động giáo dục trong nhà trường.
c/ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học:
- Làm tốt công tác tuyên truyền về ích lợi của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học, xác định việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học là yêu cầu bắt buộc.
- Tăng cường đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CBGVNV ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy.
- Cập nhật các văn bản, số liệu, danh sách và những thông tin cần thiết của CBGVNV và học sinh được lưu trữ trong máy vi tính.
- Chỉ đạo soạn giáo án trên máy vi tính, ứng dụng để soạn giáo án điện tử trình chiếu trong dạy học.
- Khai thác có hiệu quả các thông tin trên mạng Internet.
- Đưa nội dung ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học là một tiêu chí để xét thi đua và đánh giá phân loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý dạy học của cán bộ giáo viên nhân viên.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm.
d/ Công tác tham mưu.
- Tận dụng tối đa trí tuệ của tập thể để tích cực tham mưu có hiệu quả với các cấp các ngành nhằm huy động tối đa các nguồn kinh phí đầu tư cho nhà trường về việc xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, về việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường đạt hiệu quả tốt.
- Tham mưu phải trúng, đúng phù hợp và hiệu quả, phấn đấu thực hiện mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia lần 2.
4/ Thông tin báo cáo:
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo trong nhà trường và của nhà trường đối với các cấp các ngành.
- Thông tin phải kịp thời đảm bảo chính xác.
- Những vấn đề đặc biệt bất thường xảy ra phải báo cáo ngay xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của cấp trên.
- Tất cả các thông tin báo cáo phải được lưu trữ bằng cả văn bản và lưu trữ trong máy vi tính.
- Sử dụng hiệu quả mạng Internet để gửi và nhận thông tin báo cáo.
- Quản lý và sử dụng tốt sổ công văn đi đến.
- Thực hiện tốt báo cáo tháng trong năm học.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
I/ Phân công nhiệm vụ:
1. Hiệu trưởng: Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, CSVC và lao động. đoàn thể,
2. Phó hiệu trưởng:  Phụ trách chuyên môn, phổ cập GD - chống mù chữ;  Phụ trách công tác khác do hiệu trưởng phân công.
3.Tổ trưởng chuyên môn:
Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ và quản lý chỉ đạo tổ thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động hàng tháng, sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng đảm bảo hiệu quả cao.
4. Tổng phụ trách đội:
Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của liên đội và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
5. Các tổ chức đoàn thể và cá nhân khác đã được phân công nhiệm vụ cụ thể trong bản quy chế làm việc của đơn vị.
II. Thời gian thực hiện:
                        DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG
Tháng Nội dung công việc Người phụ trách chính
9/2014 - Ổn định tổ chức, phân công chuyên môn và các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng.
- Niêm yết thời khoá biểu, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức ngày Khai giảng năm học 2014-2015 vào ngày 5/9/2014.
- Tổ chức cho CBGVNV học tập chính trị và các văn bản chỉ thị của ngành, quy chế đơn vị.
- Củng cố và duy trì tốt các nề nếp học sinh.
- Các tổ, bộ phận xây dựng kế hoạch duyệt với BGH ngày 18/09/2014; xây dựng kế hoạch nhà trường, dự thảo quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ, thời khoá biểu chính thức toàn trường nộp PGD ngày 22/9/2014, duyệt kế hoạch với phòng giáo dục ngày 26/9/2014
- Hoàn thiện các báo cáo đầu năm với PGD.
- Tuyên truyền động viên và tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua,
- Tổ chức tốt hội nghị CBVC năm học 2014 -2015
  (theo kế hoạch của PGD)
- Tổ chức dạy an toàn giáo dục vào 6 tuần đầu.
- Chỉ đạo tổ chức Đoàn, Đội tiến hành đại hội.
- Tổ chức tốt việc kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm vào ngày 19/9/2014.
- Kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và CMC năm 2014
- XD kế hoạch và triển khai các cuộc vận động của ngành.
- Các tổ thực hiện chuyên đề theo kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng.
 - Tham mưu đầu tư trang thiết bị trường học.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thư viện chuẩn
- Chọn và bồi dưỡng GV lớp 5 tham gia dự thi GV dạy chuyên đề Lịch sử địa phương(Tích hợp GD Lịch sử địa phương) cấp trường và cấp huyện.
 
- H.trưởng
 
 - P. hiệu trưởng
- Hiệu trưởng
 
- Hiệu trưởng
 
- TPT+ GV
- Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
- Phó H.trưởng
- HT và CTCĐ
 
- HT và CTCĐ
 
- Phó H.trưởng
- Hiệu trưởng
- Phó H.trưởng
 
- Phó H.trưởng
 
- Phó H.trưởng
 
- Hiệu trưởng
 
- Phó H. trưởng
- Hiệu trưởng
 
- Hiệu trưởng
- PHT
- BGH+ TT 4,5
10/2014 - Báo cáo kết quả đăng ký thi đua với PGD&ĐT, Phòng Nội vụ.
- Tổ chức dự giờ  thăm lớp.
- Tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch.
- Kiểm tra chuyên đề hồ sơ quy định.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV.
- Phát động đợt  thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN từ ngày 15/10-> 20/11.
- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày phụ nữ VN 20/10.
- Tổ chức thao giảng kết hợp thẩm định giáo viên giỏi cấp trường từ 10/10 -> 15/11.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng.
- Thực hiện giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống Thanh lịch - Văn minh cho học sinh từ tuần 7.
- Tổ chức khám sức khoẻ cho HS định kỳ lần I.
 
- Hiệu trưởng
 
- Phó H.trưởng
- Phó H. trưởng
- BGH+TT
- BGH+TT
 
- Phó H.trưởng
- Hiệu trưởng
 
- HT và CTCĐ
- Phó H.trưởng
 
- Hiệu trưởng
- Phó H.trưởng
 
- HT và NVYT
 
11/2014 - Tiếp tục tổ chức thao giảng kết hợp thẩm định giáo viên giỏi cấp trường, kết thúc trước ngày 15/11/2014.
- Tổ chức bình xét thi đua và sơ kết thi đua đợt 1.
- Tổ chức các hoạt động của học sinh chào mừng ngày nhà giáo VN.
- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Chọn giáo viên và tiến hành bồi dưỡng GV chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp huyện.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ hồ sơ giáo viên lần 1.
- Tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên 2 đồng chí.
- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp và kiểm tra đột xuất.
- Tăng cường công tác rèn chữ, giữ vở cho học sinh, duy trì công tác bồi dưõng học sinh giải toán trên mạng.
- Làm hồ sơ báo cáo kết quả kiểm định chất lượng trường tiểu học.
- Đón đoàn kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập GDTH đúng độ tuổi và CMC năm 2014.
 
- Phó H.trưởng
 
- Hiệu trưởng
- TPT+GV
 
- Hiệu trưởng
 
- Phó H.trưởng
 
- PHT và các TT
- BGH+TT
- PHT và các TT
 
- Phó H.trưởng
 
 
- Hiệu trưởng
 
- Phó H.trưởng
 
12/2014 - Bồi dưỡng giáo viên và tham gia thi  giáo viên giỏi cấp huyện.
- Tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục HS nhân kỷ niệm ngày 22/12.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá phong trào" Vở sạch chữ đẹp" cấp trường chọn cử học sinh chữ đẹp tiến hành bồi dưỡng thi viết đẹp cấp huyện .
- Tổ chức kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
- Phó H.trưởng
 
- BGH+ TT
 
- TPT
 
- BGH và GV BD
 
- Phó H.trưởng
1/2015 - Tổ chức kiểm tra cuối kỳ I.
- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thời gian kết thúc học kỳ I vào ngày 08/1/2015, chương trình học kỳ II từ ngày 12/01/2015.
- Nộp sơ kết Học kỳ 1 trước ngày 13/01/2015.
- Tổ chức bình xét thi đua và sơ kết kỳ I.
- Tổ chức cho HS tham gia dự thi toán, tiếng Anh qua mạng intenet cấp trường, chọn HS tham gia dự thi cấp huyện. 
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần 2 cho học sinh. 
- Tăng cường rèn chữ giữ vở cho học sinh.
- Tăng cường dự giờ thăm lớp.
- Kiểm tra toàn diện 3 đồng chí.
- BHG
- HT
 
 
 
- HT
- HT+ Ban TĐ
- PHT
 
 
- HT, YT
- PHT+ TT+ GV
- BGH
- BGH+TT
2/2015 - Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. 
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu
- Tổ chức HS Tham dự thi giải toán, tiếng Anh qua mạng Intenet cấp huyện.
- Chỉ đạo nghỉ tết nguyên đán đúng thời gian quy định đảm bảo an toàn, vui vẻ phấn khởi, tiết kiệm.
- Phát động trồng cây, tổ chức thực hiện và báo cáo số liệu cụ thể.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh nhân kỷ niệm ngày 3/2.
- Phát động thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3 từ ngày 26/2 -> 26/3.
- BGH+TT
- PHT+ GVBD
 
- BGH+ GVTH
 
- BGH
 
- TPT
 
- HT
 
- HT
3/2015 -  Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
-  Tổ chức các hoạt động bổ ích thiết thực cho HS chào mừng ngày 26/3.
-  Tổ chức mít tinh kỷ niệm  ngày 8/3 và 26/3.
- Tham gia hội thi viết chữ đẹp trưng bày sản phẩm VSCĐ cấp huyện đạt kết quả cao.
-  Bình xét thi đua đợt 26/3.
- Tăng cường công tác kiểm tra dưới nhiều hình thức khác nhau.
- PHT
- TPT+ĐTN
 
HT,CTCĐ,BTCĐ
- BGH
 
- HT
- BGH +TT
 
4/2015 - Tổ chức giao lưu học sinh giỏi cấp huyện.
- Tham dự  HS thi toán tiếng Anh qua mạng intenet cấp huyện, thành phố.
 - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu tổ chức kiểm tra đánh giá công nhận HSG cấp trường và chọn học sinh tham dự giao lưu học sinh giỏi do phòng GD- ĐT tổ chức.
- Cán bộ giáo viên hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế đơn vị theo kế hoạch.
- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và 19/5.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh nhân kỷ niệm ngày 30/4.
- Tiến hành đánh giá chuẩn hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng,  phân loại GV theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và đánh giá nhân viên,
- BGH
- BGH
 
- BGH+TT
 
 
 
- BGH + GV
 
- HT và CTCĐ
 
- BGH
 
- HT
 
- HT
5&6/
2015
- Chỉ đạo thực hiện chương trình và kế hoạch ôn tập đảm bảo thời gian, chương trình.
- Tổ chức kiểm tra cuối năm học.
- Kiểm tra chuyên đề hồ sơ chuyên môn và việc kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh.
- Tổ chức xét sáng kiến kinh nghiệm xét duyệt thi đua cuối năm hoàn thiện hồ sơ đề nghị PGD xét duyệt công nhận.
- Tổ chức duyệt kết quả lên lớp ở lại, các danh hiệu học sinh, ký duyệt học bạ.
- Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học với phòng GD ngày 25/5/2015.
- Tổ chức bế giảng và tổng kết năm học.
- Tiến hành đại hội cháu ngoan Bác Hồ và tuyên dương khen thưởng 1/6 và bàn giao học sinh về nghỉ hè.
- Tổ chức xét duyệt kết quả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tổ chức lễ ra trường cho các em.
- Xây dựng kế hoạch ôn tập hè cho học sinh và kiểm tra lại những học sinh học lực yếu và chưa hoàn thành chương trình TH.
- Phân công trực hè và kiểm kê tài sản trước khi nghỉ hè.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè.
- HT
 
- BGH
- BGH +TT
 
- HT+ BTĐ
 
 
- BGH
 
- HT
 
- HT
- BGH và TPT
 
 
- BGH
 
 
- BGH
 
 
- HT
 
- HT
7&8/
2015
- Gửi kế hoạch xin ý kiến chỉ đạo để tổ chức các hoạt động hè 2015.
- Điều tra số trẻ trong độ tuổi toàn xã.
- Tham gia học tập bồi dưỡng lý luận và chuyên môn nghiệp vụ do PGD tổ chức.
- Tổ chức các chuyên đề tại trường.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh lớp 1
- Tổ chức học tập các văn bản chỉ thị của ngành.
- Tổ chức hoạt động hè, kiểm tra lại học sinh yếu.
- Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho khai giảng năm học mới.
- HT
 
- PHT
 
 
- PHT
- HT
- HT
- BGH
- BGH
 
 
 
  * Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của  Trường Tiểu học Nghĩa Hương được xây dựng dựa trên các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên, kết quả giáo dục năm học trước và dựa trên tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2014-2015. Kính mong UBND xã, phòng GD- ĐT Quốc Oai xem xét phê duyệt kế hoạch để nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.
 
 
Nơi nhận:  - PhòngGD&DT Quốc Oai ( Báo cáo)                                       HIỆU TRƯỞNG
                      - UBND xã  Nghĩa Hương  ( Báo cáo)                                                                                                                 
                      - BGH trường Nghĩa  Hương (thực hiện )
                      - Tổ trưởng chuyên môn (thực hiện )
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

30/LĐLĐ

Đăng ký thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ và 1 số nhiệm vụ tháng 4-2019

Thời gian đăng: 16/04/2019

lượt xem: 24 | lượt tải:16

104/PGDĐT

Triển khai ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'' năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 22 | lượt tải:15

52/QĐ-PGD&ĐT

QĐ Ban giám khảo kiểm tra các điều kiện đăng ký thi đua cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:22

637/UBND-LĐTBXH

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ và vận động ủng hộ, đóng góp quỹ" đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 27 | lượt tải:14

10-KH-ĐTN

Kế hoạch triển khai cuộc thi "Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 152 | lượt tải:40

24/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch Kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:19

96/PGD&ĐT

Nộp đề tài SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 29 | lượt tải:11

1237/SGDĐT-VP

Nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 21 | lượt tải:9

91/PGD&ĐT

Giao lưu ''An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'' năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:48

79-TT/HĐĐ

Triệu tập dự mô hình điểm hội thi "Thiếu nhi Thủ đô, thanh lịch văn minh"T

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:9
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây