KẾ HOẠCH Viết SKKN và NCKH năm học 2015-2016

Thứ hai - 25/04/2016 15:21
Kế hoạch viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm
KẾ HOẠCH Viết SKKN và NCKH năm học 2015-2016
PHÒNG GDĐT HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGHĨA HƯƠNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
`
Số 09/KH-THNH                           Nghĩa Hương,  ngày 24 tháng 10  năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Viết SKKN và NCKH năm học 2015-2016
 
      Thực hiện theo công văn số 358/PGD&ĐT ngày 22/10/2015 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc hướng dẫn công tác SKKN& năm học 2015-2016;
      Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016;
    Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc viết, áp dụng SKKN&NCKH, làm cơ sở cho việc xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng vào cuối năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ban giám hiệu  nhà trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn CB-GV-NV viết đề tài như sau:
I/- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đề tài SKKN, NCKH là kết quả nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình công tác.
- SKKN, NCKH có tác dụng thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong giáo dục và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
- SKKN, NCKH vừa là cơ sở vừa là điều kiện để xét công nhận các danh hiệu thi đua cuối năm học.
II/- NỘI DUNG - CẤU TRÚC
1. Về nội dung:
  Nội dung SKKN, NCKH cần tập trung vào những lĩnh vực như:
   - Đổi mới công tác quản lý các mặt hoạt động trong nhà trường; công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và tài sản. Đổi mới trong tổ chức học 2 buổi/ngày
   - Công tác xây dựng tổ chuyên môn, phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cốt cán trong nhà trường.
   - Đổi mới tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện …
  - Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của HS, phương pháp  kiểm tra, đánh giá cho điểm học sinh phù hợp với thông tư 30/2014.
  - Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống cho HS, hoạt động đoàn thể.
  - Công tác duy trì sĩ số học sinh, biện pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.
  - Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hoạt động giáo dục; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm tin học, giáo án điện tử.
  - Nghiên cứu đổi mới tự làm đồ dùng dạy học và thiết bị dạy học.
  - Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường “Xanh-Sạch-Đẹp”.
  - Công tác phụ đạo học sinh yếu kém; bồi dưỡng học sinh giỏi.
  - Công tác giáo dục đạo đức học sinh, rèn luyện học sinh cá biệt.
2. Các bước thực hiện SKKN và NCKH:
 a) Cá nhân:
  - Lựa chọn, đăng ký đề tài để viết SKKN hoặc đề tài NCKH.
  - Xây dựng đề cương (nội dung, cấu trúc SKKN, đề tài NCKH) và thông qua tổ chuyên môn để góp ý, hoàn chỉnh đề cương SKKN, đề tài NCKH.
 b) Tổ, khối chuyên môn:
  - Phổ biến kế hoạch hoạt động SKKN và ĐTNCKH của trường cho các thành viên trong tổ một cách cụ thể, rõ ràng.
  - Góp ý, chỉnh sửa thêm (nếu có)
  - Lựa chọn các đề tài đạt yêu gửi Hội đồng khoa học trường để xét duyệt.
 c) Hội đồng khoa học trường:
  - Tổ chức đánh giá xếp loại và lựa chọn những SKKN và đề tài NCKH tốt đưa lên Hội đồng khoa học cấp trên xem xét, công nhận.
  - Thông báo kết quả đánh giá SKKN và đề tài NCKH cho các cá nhân.
  - Ra quyết định của HĐKH nhà trường công nhận và xếp loại SKKN, đề tài NCKH của các nhân.
d) Hiệu trưởng:
 - Triển khai, phổ biến áp dụng các SKKN và đề tài NCKH đạt yêu cầu.
2. Quy định chung:
  - Bản sáng kiến kinh nghiệm được đánh máy bằng MS Word, giấy khổ A4, Font chữ  UNICODE, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; giãn cách dòng 1.2; lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2,0 cm, lề dưới 2,0 cm.
 - Tiêu đề đầu trang: Ghi tên đề tài;
 -  Tiêu đề chân trang: Đánh số trang/tổng số trang, căn giữa.
 - Không ghi tên tác giả, tên đơn vị công tác trong phần nội dung SKKN
 - Bản SKKN được in, đóng quyển bọc giấy kính trong; số trang tối thiểu 15 trang (không tính trang bìa và mục lục).
- Không chấm và công nhận những SKKN có từ 2 tác giả trở lên.
2. Về cấu trúc SKKN :
a. Đặt vấn đề (hoặc mở đầu, tổng quan, một số vấn đề chung)
-       Trong phần này cần nêu rõ lý do chọn đề tài nghiên cứu. Lý do về mặt lý luận, về thực tiễn, về tính cấp thiết, về năng lực nghiên cứu của tác giả.
-       Xác định mục đích nghiên cứu của SKKN. Bản chất cần được làm rõ của sự vật là gì?
-       Đối tượng nghiên cứu là gì?
-       Đối tượng khảo sát, thực nghiệm.
-       Chọn phương pháp nghiên cứu nào?.
-       Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu ( thời gian nghiên cứu bao lâu? Khi nào bắt đầu và kết thúc?)
b. Nội dung SKKN
-       Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm.
-       Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
-       Mô tả, phân tích các giải pháp (hoặc các biện pháp, các cách ứng dụng, cách làm mới …) mà tác giả đã thực hiện, đã sử dụng nhằm làm cho công việc có chất lượng, hiệu quả cao hơn- Đây là phần trọng tâm của SKKN.
       (Phần thực trạng và mô tả giải pháp có thể trình bày kết hợp; khi trình bày giải pháp mới có thể liên hệ với giải pháp cũ đã thực hiện hoặc những thử nghiệm nhưng chưa thành công nhằm nêu bật được sáng tạo của giải pháp mới)
-       Kết quả thực hiện (Thể hiện bằng bảng tổng hợp kết quả, số liệu minh hoạ, đối chiếu, so sánh…).
c. Kết luận và khuyến nghị
-       Những kết luận đánh giá cơ bản nhất về SKKN (nội dung, ý nghĩa, hiệu quả…).
-       Các đề xuất và khuyến nghị.
d. Tài liệu tham khảo (nếu có)
3. Quy trình đánh giá:
a. Quy trình:
* Cá nhân:
 - Đăng ký đề tài để viết SKKN hoặc đề tài NCKH với tổ chuyên môn, nhà trường, phòng GD&ĐT vào đầu năm học.
- Báo cáo SKKN trước tổ chuyên môn (để góp ý) và hội đồng khoa học trong thời gian quy định.
* Tổ chuyên môn, Hội đồng khoa học, SKKN nhà trường:
 Thẩm định tính trung thực, đánh giá, xếp loại SKKN; tổng hợp gửi kết quả lên hội đồng khoa học, chấm SKKN của ngành.
b. Phương pháp đánh giá và xét chọn:
    - Thành lập HĐKH, SKKN cấp trường: Tổ chức chấm SKKN theo đúng tiến độ và quy trình, đẩm bảo: Mỗi SKKN đều phải được 2 thành viên chấm; lập biên bản chấm từng SKKN.
    - Khi chấm đánh giá xếp loại một SKKN cần căn cứ vào tiêu chuẩn xếp loại, thang điểm 20. Trong đó:
   + Tính sáng tạo(5 điểm): Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc.
   +  Tính khoa học và sư phạm         (5 điểm): Lựa chọn và sử dụng hợp lý, hiệu quả các phương pháp nghiên cứu; tổ chức tốt các bước áp dụng vào thực tiễn. Đề ra cách làm mới phù hợp với các nguyên lý giáo dục và các nguyên tắc sư phạm, đảm bảo yêu cầu về hình thức văn bản của SKKN.
   + Tính hiệu quả(5 điểm): Có bằng chứng, có số liệu cho thấy việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đã cho kết quả tốt hơn so với cách làm cũ.
    + Tính phổ biến, áp dụng(5 điểm): Có thể phổ biến cho nhiều người, áp dụng ở nhiều đơn vị.     
c. Xếp loại SKKN:
-       Loại A: Từ 17 điểm đến 20 điểm
-       Loại B: Từ 14 đến  dưới 17 điểm
-       Loại C: Từ 10 điểm đến dưới 14 điểm
-       Không xếp loại: Dưới 10 điểm
4. Công tác lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN
  - Đề tài được lưu trữ tại thư viện, website của đơn vị. Các hồ sơ, tài liệu, đề tài gửi đánh giá, xếp loại cấp trường và gửi về trên sẽ không trả lại cho đơn vị hoặc cá nhân.
   - Tổ khối tổ chức báo cáo, trao đổi thảo luận về đề tài trong tổ, nhóm chuyên môn. BGH có trách nhiệm phổ biến, triển khai ứng dụng kết quả SKKN vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình. 
5. Quy định về khen thưởng SKKN kinh phí
   Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện viết SKKN của trường tiểu học Nghĩa Hương,  nếu trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ về BGH để được giải thích./.
 
 
        Nơi nhận:                     HIỆU TRƯỞNG
        - Ban giám hiệu ;  
        - Trưởng đàn thể  
        - Tổ trưởng;  
        - Lưu VT.  
   
                      Nguyễn Thị Bình
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

30/LĐLĐ

Đăng ký thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ và 1 số nhiệm vụ tháng 4-2019

Thời gian đăng: 16/04/2019

lượt xem: 126 | lượt tải:38

104/PGDĐT

Triển khai ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'' năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 118 | lượt tải:36

52/QĐ-PGD&ĐT

QĐ Ban giám khảo kiểm tra các điều kiện đăng ký thi đua cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 119 | lượt tải:43

637/UBND-LĐTBXH

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ và vận động ủng hộ, đóng góp quỹ" đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 128 | lượt tải:36

10-KH-ĐTN

Kế hoạch triển khai cuộc thi "Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 274 | lượt tải:63

24/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch Kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 107 | lượt tải:41

96/PGD&ĐT

Nộp đề tài SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 113 | lượt tải:31

1237/SGDĐT-VP

Nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 115 | lượt tải:30

91/PGD&ĐT

Giao lưu ''An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'' năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:171

79-TT/HĐĐ

Triệu tập dự mô hình điểm hội thi "Thiếu nhi Thủ đô, thanh lịch văn minh"T

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 125 | lượt tải:32
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây