Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Thứ hai - 01/07/2019 09:34
                     
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGHĨA HƯƠNGSố :  ...  /KH-THNH
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc


Nghĩa Hương, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020Căn cứ Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019–2020;
Căn cứ kế hoạch số 118/KH-UBND  ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;
Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Nghĩa Hương.Trường Tiểu học Nghĩa Hương ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập  giáo dục tiểu học.
- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật cht, tăng số học sinh được học 2 buôi/ngày, giảm s học sinh trái tuyến, giảm s học sinh/lớp.
2. Yêu cầu:
- Điều tra chính xác trẻ ở độ tuổi trên địa bàn xã Nghĩa Hương. Huy động 100% số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn thuộc xã Nghĩa Hương vào lớp 1.
- Thực hiện đúng quy định về phân tuyến tuyển sinh, không vượt chỉ tiêu số HS, số lớp được giao, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, đảm bảo cho tất cả HS của trường được học 2 buổi/ ngày.
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; Thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT quận. Nhà trường không thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm về công việc được giao trước hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
B. NỘI DUNG:
1. Phương thức và đối tượng.
1.1. Phương thức: Xét tuyển theo địa bàn tuyển sinh xã Nghĩa Hương.
 1.2. Đối tượng: Trẻ 6 tuổi (Sinh năm 2013), trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.
2. Hồ sơ dự tuyển:
-  Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp;
-  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
-  Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn.
3.Thời gian tuyển sinh:
- Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 03/7/2019.
- Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019.
- Tuyển bổ sung (nếu có): Sau ngày 18/7/2019, nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, hiệu trưởng báo cáo phòng GD&ĐT xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.
4. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:
4.1. Chỉ tiêu: Số HS là 125 em. Dự kiến 4 lớp.
4.2. Địa bàn: Số HS có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú hợp pháp trên địa bàn xã Nghĩa Hương.
C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
I. Phân công nhiệm vụ (có phụ lục kèm theo)
1. Chủ tịch Hội đồng:
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và trình Phòng GD&ĐT Quốc Oai phê duyệt, thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 của trường.
- Lập tờ trình Hội đồng tuyển sinh đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2019-2020 đúng quy định.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của nhà trường.
2. Phó chủ tịch Hội đồng: Phụ trách công tác tuyển sinh trực tuyến (tham gia tập huấn, hướng dẫn nhân viên và phụ huynh HS thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến). Tổng hợp số lượng trẻ em trong độ tuổi của toàn xã, phát hành các thủ tục hồ sơ, tiếp nhận kiểm tra đối chiếu hồ sơ, thống kê tổng hợp hoàn thiện báo cáo).
          3. Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
- Hướng dẫn, hỗ trợ CMHS tuyển sinh trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ theo bảng phân công.
         - Làm báo cáo, biên bản theo yêu cầu Chủ tịch HĐTS.
4. Một số quy định của hội đồng tuyển sinh:
- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh.
- Điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.
- Quản trị hệ thống mạng. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tuyển sinh trực tuyến (thử nghiệm và chính thức), hướng dẫn phụ huynh các thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến. Thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường. Chuẩn bị phòng máy, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyển sinh, kiểm tra kết nối mạng Internet.
- Tổ chức tuyển sinh:
+ Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, … trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh : “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;
+ Trong suốt thời gian tuyển sinh, tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;
+ Trong quá trình tổ chức tuyển sinh lãnh đạo nhà trường phân công người trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.
+ Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, thị trấn và phòng GD&ĐT.
II. Chế độ báo cáo:
- Báo cáo nhanh:
 + Báo cáo trực tuyến: 03/7/2019.
 + Báo cáo trực tiếp: 15/7/2019
- Từ ngày 19/7/2019 đến 22/7/2019.
+ Tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng giáo dục và đào tạo Quốc Oai bằng văn bản và qua email.
+ Tập trung học sinh lớp 1 (để xác định chính thức số học sinh nhập học lớp 1 năm học 2019 - 2020).
- Từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019 báo cáo phòng giáo dục và đào tạo Quốc Oai xin tuyển bổ sung (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Nghĩa Hương. Đề nghị phòng GD&ĐT Quốc Oai phê duyệt./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để BC);
- UBND xã (để phối hợp);
- HĐTS (để thực hiện);
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bình


                                                  PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
LỊCH TUYỂN SINH
(Kèm theo kế hoạch số ...../KH-THNH ngày 25/4/2019 của trường TH Nghĩa Hương)

 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Từ 10/4/2019
Đến 18/4/2019
Xây dựng dự thảo kế hoạch và duyệt kế hoạch tuyển sinh. - Hiệu trưởng
Từ   04/5/2019
Đến 11/5/2019
- Triển khai KH tuyển sinh năm học 2019-2020.
- Duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 với phòng GD&ĐT
- Lãnh đạo
nhà trường
Từ 21/5/2019
Đến 25/5/2019
- Niêm yết công khai tại trường KH tuyển sinh.
- Thông báo tới phụ huynh HS: phân tuyến, chỉ tiêu, phương thức, thời gian, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh, cấp mã và hướng dẫn phụ huynh HS tuyển sinh trực tuyến.
- Lãnh đạo
nhà trường
 
Từ   01/7/2019
Đến 03/7/209
Hướng dẫn phụ huynh tuyển sinh trực tuyến. - Lãnh đạo nhà trường, nhân viên.
 
Từ   13/7/2019
Đến 18/7/2019
Nhận hồ sơ và tổng hợp kết quả  tuyển sinh trực tiếp. -Hội đồng tuyển sinh.
Từ   20/7/2019
Đến 22/7/2019
- Tuyển bổ sung (nếu có).
- Tổng kết công tác tuyển sinh
-Hội đồng tuyển sinh.
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Trường TH Nghĩa Hương:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

30/LĐLĐ

Đăng ký thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ và 1 số nhiệm vụ tháng 4-2019

Thời gian đăng: 16/04/2019

lượt xem: 85 | lượt tải:29

104/PGDĐT

Triển khai ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'' năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:28

52/QĐ-PGD&ĐT

QĐ Ban giám khảo kiểm tra các điều kiện đăng ký thi đua cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:33

637/UBND-LĐTBXH

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ và vận động ủng hộ, đóng góp quỹ" đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 102 | lượt tải:29

10-KH-ĐTN

Kế hoạch triển khai cuộc thi "Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 251 | lượt tải:54

24/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch Kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 95 | lượt tải:34

96/PGD&ĐT

Nộp đề tài SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 80 | lượt tải:23

1237/SGDĐT-VP

Nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 86 | lượt tải:24

91/PGD&ĐT

Giao lưu ''An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'' năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 72 | lượt tải:143

79-TT/HĐĐ

Triệu tập dự mô hình điểm hội thi "Thiếu nhi Thủ đô, thanh lịch văn minh"T

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 88 | lượt tải:23
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây