QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Năm học 2015 - 2016

Thứ hai - 25/04/2016 10:00
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Năm học 2015 - 2016
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ  Năm học 2015 - 2016
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGHĨA HƯƠNG
 
 
SỐ: 04/QĐ-THNH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

              Nghĩa Hương,  ngày 28 tháng 8  năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ
Năm học 2015 - 2016
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA HƯƠNG
 
 
Căn cứ thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;
Xét năng lực và khả năng công tác của CBGVNV,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm Trường tiểu học Nghĩa Hương năm học 2015 – 2016 (Có danh sách phân công cụ thể kèm theo).
Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.
Điều 3: Các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2015./.
 
 
Nơi  nhận:
-  PGDĐT (để báo cáo);
-  Như điều 3 (để t/h);
-  Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Cho cán bộ giáo viên nhân viên
Năm học 2015-2016
(Kèm theo quyết định số:04/QĐ-THNH  ngày 28 tháng 8 năm 2015
của Hiệu trưởng trường TH Nghĩa Hương)
1.     Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng
 Chịu trách nhiệm trước UBND Huyện Quốc Oai, phòng GD&ĐT Quốc Oai về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:
+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch dạy học, giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
+ Phụ trách công tác tổ chức cán bộ. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;
+ Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.
+ Quản lí hành chính; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng.
+ Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà tr­ường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.
+ Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;
+  Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, phát huy tính tích cực trong các hoạt động. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trong việc thực hiện quy chế làm việc và giải quyết kịp thời những tồn tại, kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
+ Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; 
+ Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
2.     Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Hiệu trưởng.
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công. Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn như:
+ Điều hành các công việc thông qua các tổ trưởng và các trưởng ban ngành đoàn thể hoặc điều hành trực tiếp CBGVNV thực hiện các nhiệm vụ đặc thù.
+ Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.
+ Phụ trách: chuyên môn; thư viện, thiết bị dạy và học; phổ cập và chống mù chữ;
+ Phụ trách công tác khác do hiệu trư­­ởng phân công;
+ Thay mặt Hiệu trưởng tham dự các cuộc họp hoặc giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng vắng mặt.
3. Tổ trưởng tổ chuyên môn:
  -  Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ trong năm học và từng tháng nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục.
  - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đánh giá chất lượng giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.       
  - Thường xuyên quan tâm đến chất lượng đại trà, HS mũi nhọn, phụ đạo học sinh yếu của tổ. Tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo nhà trường về công tác này.
  - Trực tiếp quản lý các loại hồ sơ sổ sách: Kế hoạch tổ; Sổ công tác tổ chuyên môn; Nghị quyết tổ;  Các biên bản của tổ.
  - Đề xuất với HT để phân công giáo viên có năng lực tham gia một số hoạt động của nhà trường.
  - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc. Chủ trì các buổi tổ chức thao giảng, triển khai các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn của tổ.
 - Chủ trì tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
 - Thực hiện các báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết về công tác chuyên môn của tổ.
 -  Chủ động giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của các thành viên trong tổ, nếu vượt ngoài thẩm quyền thì đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.
 - Tham gia đề xuất ý kiến với trường về thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật viên chức.
4. Vương Thị Liên - Tổ trưởng tổ văn phòng
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
- Chỉ đạo tổ duy trì lịch trực hành chính.
- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ của tổ: Kế hoạch tổ; Nghị quyết tổ; Các biên bản của tổ;
- Chịu trách nhiệm công tác quản lý thiết bị trong nhà trường.
- Pô tô các văn bản tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, bài kiểm tra của HS.
- Tham mưu cho BGH về xây dựng và bảo vệ cảnh quan trường học.
- Tham gia đánh giá xếp loại viên chức trong nhà trường.
- Tổ chức cho tổ sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần.
      -  Chỉ đạo tổ chăm sóc hệ thống cây xanh, cây cảnh đảm bảo xanh tốt và mỹ quan.
5. Nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên:
   1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
  2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
  3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
  4. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.
  5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.
  6. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
*  Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ sau:
   -. Nắm vững tình hình học sinh về mọi mặt để có biện pháp giáo dục kịp thời, phù hợp với đối tượng và có hiệu quả, lấy phương châm giáo dục là chính, hạn chế việc phê bình, kỷ luật. Trong thời gian trực tiếp quản lý HS ở trường, GVPT các lớp có  biện pháp giáo dục HS để học sinh thực hiện đúng nội quy.
  - Chịu trách nhiệm chính về kết quả quản lý giáo dục học sinh, xử lý học sinh vi phạm và đánh giá xếp loại, khen thưởng học sinh.
  - Có nhiệm vụ phối hợp tốt với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường (đặc biệt là đối với CMHS, TPT Đội) để quản lý giáo dục học sinh có hiệu quả; tổ chức các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua, các hoạt động văn thể mỹ, giữ gìn trật tự, kỷ cương, vệ sinh môi trường,... nhằm giáo dục HS phát triển toàn diện.
    - Quản lý và thực hiện đầy đủ việc ghi chép các loại hồ sơ theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo đúng qui định của nhà trường.
    -. Cho phép học sinh được nghỉ học có lý do chính đáng không quá 3 buổi học liền nhau, nếu học sinh nghỉ học nhiều thì GVPT phải liên lạc với CMHS để nắm rõ tình hình và phối hợp giúp đỡ học sinh, đồng thời báo cáo với Hiệu trưởng.
    - Đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật học sinh theo thông tư 30.
6. Tổng phụ trách đội:
     - Chỉ đạo toàn diện hoạt động đội và công tác thi đua của học sinh.
- Lập kế hoạch hoạt động của đội TNTP và thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng Đội cấp trên.
- Điều hành công tác qua hệ thống các anh chị phụ trách (Giáo viên chủ nhiệm) của các lớp, Ban chỉ huy liên đội , đội cờ đỏ, đội phụ trách sao.
- Có trách nhiệm theo dõi và đề xuất ý kiến với hiệu trưởng về công tác quản lí giáo dục học sinh của GVCN.
- Phụ trách công tác văn nghệ, thể dục thể thao, lao động vệ sinh và các công tác xã hội trong nhà trường: (An toàn giao thông, phòng chống tai nan thương tích, phòng cháy chữa cháy, Phòng chống dịch bệnh …)
- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các mặt công tác sau:
+ Việc thực hiện nền nếp, giờ giấc, phát ngôn, trang phục, và thực hiện nội qui của học sinh.
+ Các hoạt động văn nghệ, TDTT và các phong trào mang tính xã hội của học sinh.
- Quản lí tốt các trang thiết bị, tài sản được giao (Hệ thống tăng âm, loa đài ...)
- Có thẩm quyền đề nghị hiệu trưởng khen thưởng và kỉ luật học sinh.
- Thường trực giải quyết học sinh vi phạm kỉ luật.
- Dự họp giao ban cùng BGH hàng tuần, ghi chép chi tiết, đầy đủ nội dung các cuộc họp của BGH  hoặc lãnh đạo mở rộng.
7. Tạ Thị Hoa - Thư kí hội đồng sư phạm:
- Ghi chép chi tiết, đầy đủ nội dung các cuộc họp của lãnh đạo mở rộng, hội đồng sư phạm và các cuộc họp khác khi được triệu tập.
- Phụ trách công tác tổng hợp, thống kê theo yêu cầu công việc.
- Điều hành các công tác của nhà trường khi được uỷ quyền.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thư kí hội đồng có quan hệ giám sát đối với các thành viên liên quan, có thẩm quyền kiến nghị khen thưởng và kỉ luật giáo viên lên hiệu trưởng nhà trường.
8. Nguyễn Thị Vân Anh - Nhân viên kế toán:
- Phụ trách công tác kế toán của đơn vị theo đúng luật tài chính kế toán.
- Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của nhà trường và các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.
- Đảm nhiệm các thủ tục nâng lương. Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho CBGVNV, làm cộng tác viên  cho Công ty Bảo hiểm Bảo việt, Bảo Minh.
- Quản lí tài chính, tài sản của nhà trường qua hệ thống hồ sơ, sổ sách; hàng tháng, hàng quí có quyết toán thu chi rõ ràng công khai trước hội đồng sư phạm.
-  Lưu trữ, cập nhật, bảo quản sổ quản lý tài sản, tài chính của nhà trường.
- Làm công việc lưu trữ tổng hợp các hạng mục sửa chữa, thanh lý CSVC-thiết bị dạy học.
9. TRần Thị Vương Minh - Nhân viên y tế học đường+thủ quỹ:
* Nhiệm vụ y tế học đường:
- Giải quyết các trường hợp cấp cứu, sơ cứu, sử lý ban đầu các bệnh thông thường (trong thời gian học sinh đang học và tham gia các hoạt động khác tại trường) sau xử lý ban đầu các trường hợp cần báo cáo nhà trường để nhà trường thông báo cho cha mẹ học sinh biết để gia đình tiếp tục giải quyết và chuyển tuyến trên..
- Tổ chức tham gia khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, ưu tiên lớp đầu cấp và cuối cấp, phối hợp với gia đình học sinh trong việc phòng bệnh, đưa đi khám, chữa bệnh và phục hồi sức khoẻ cho học sinh. Chịu trách nhiệm về an toàn và sức khoẻ của học sinh.
-  Tổ chức thực hiện các chương trình bảo vệ sức khoẻ và giáo dục sức khoẻ của ngành y tế và giáo dục đào tạo triển khai trong  năm học.
-  Tuyên truyền phòng chống các bệnh tật học đường (bệnh cận thị, gù, vẹo cột sống....) các bệnh thường mắc ở lứa tuổi học sinh. Hướng dẫn các nhà giáo, học sinh trong công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội.... và thực hiện công tác DSKHHGĐ.
-  Tham gia kiểm tra xây dựng trường học "Xanh, sạch, đẹp" an toàn vệ sinh thực phẩm.
-  Thực hiện sơ kết tổng kết, đánh giá tình hình sức khoẻ học sinh, quản lý sức khoẻ học sinh, lập sổ sức khoẻ, phiếu khám sức khoẻ định kỳ và chuyển theo học sinh chuyển trường, chuyển cấp.
- Thực hiện thống kê, báo cáo về công tác y tế trường học theo quy định của Bộ y tế, Bộ giáo dục và đào tạo.
- Làm cộng tác viên với Phòng Bảo Hiểm Xã hội về công tác Bảo hiểm Ytế.
* Nhiệm vụ thủ quỹ:
- Quản lí toàn bộ nguồn quĩ của nhà trường (kể cả kinh phí phụ huynh tự nguyện hỗ trợ ).
- Nghiêm cấm việc cho vay, cho tạm ứng tiền khi chưa có quyết định của chủ tài khoản.
- Quản lý lưu trữ đầy đủ sổ thu chi.
10. Nguyễn Văn Tuân - Nhân viên thư viện:
- Điều hành hoạt động của thư viện theo sự phân công của nhà trường.
- Thường xuyên lau chùi, quét dọn, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị của thư viện.
- Xây dựng hệ thống hồ sơ sổ sách của thư viện khoa học sạch sẽ.
- Chủ động tham mưu với BGH để mua sắm các tài liệu phục vụ cho các hoạt động dạy học và xây dựng  tiến tới xây dựng Thư viện đạt “ Thư viện tiên tiến”.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự hao hụt, mất mát những đồ dùng thiết bị sách thư viện do cá nhân gây ra.
11. Vương Th Liên - Nhân viên thiết bị:
- Điều hành hoạt động của tthiết bị theo phân công của nhà trường.
- Thường xuyên lau chùi, quét dọn, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị của phòng thíêt bị.
- Xây dựng hệ thống hồ sơ sổ sách của thiết bị khoa học sạch sẽ.
- Chủ động tham mưu với BGH để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy học.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự hao hụt, mất mát những đồ dùng thiết bị do cá nhân gây ra.
     - Làm công tác tạp vụ theo sự phân công của BGH.
12. Nguyễn Thị Oanh - Nhân viên văn thư:
- Phụ trách toàn bộ công văn đi và công văn đến, ghi chép đầy đủ các nội dung cột mục trong sổ công văn đi và sổ công văn đến.
- Khi chuyển công văn phải có được đầy đủ chữ ký của người nhận công văn trong sổ công văn đi và đến.
- Tất cả các công văn đi, công văn đến phải được lưu trữ đầy đủ khoa học ở tủ lưu trữ hồ sơ và công văn đi được lưu trữ cả ở trong máy vi tính, thuận lợi khi sử dụng.
- Có trách nhiệm đánh máy vi tính và sao lục các văn bản theo yêu cầu của hiệu trưởng.
- Trực mạng, in sao thông tin cho người phụ trách.
     - Làm công tác tạp vụ theo sự phân công của BGH.
13. Nguyễn Hữu Thuận - Nhân viên bảo vệ:
  -  Bảo vệ nhà trường đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản của nhà trường, tài sản của học sinh và tài sản của CBGVNV.
  - Giữ trật tự an ninh trong nhà trường.
  -  Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng bảo vệ và hợp đồng dịch vụ khác. Phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi có sự cố mất mát tài sản xảy ra.
  -  Đảm bảo an ninh an toàn cơ sở vật chất nhà trường 24/24, không để khách, học sinh ra vào tự do, đi lại tự do trong trường; đặc biệt khi đang trong giờ làm việc.
  - Ngăn ngừa và đề phòng người lạ mặt vào cơ quan trường học. Khách vào làm việc với Hiệu trưởng phải thông qua bảo vệ và phải biết lý do mới cho vào gặp.
  - Bảo vệ xe của cán bộ giáo viên, khách làm việc (có đăng ký). Mất phải bồi thường theo giá trị hiện tại.
  -  Đóng, mở cửa, các phòng học vào đầu buổi học và cuối buổi học.
  -  Phục vụ nước uống cho CBGVNV và HS kịp thời.
  -  Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng giao.
Chú ý:
          Mọi CBGVCNV trong trường có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường tiểu học. Chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.
          Nội dung công việc được giao này sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (Sẽ có QĐ bổ sung).
                                                                
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Nội bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

30/LĐLĐ

Đăng ký thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ và 1 số nhiệm vụ tháng 4-2019

Thời gian đăng: 16/04/2019

lượt xem: 85 | lượt tải:29

104/PGDĐT

Triển khai ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'' năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:28

52/QĐ-PGD&ĐT

QĐ Ban giám khảo kiểm tra các điều kiện đăng ký thi đua cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:33

637/UBND-LĐTBXH

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ và vận động ủng hộ, đóng góp quỹ" đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 102 | lượt tải:29

10-KH-ĐTN

Kế hoạch triển khai cuộc thi "Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 251 | lượt tải:54

24/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch Kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:34

96/PGD&ĐT

Nộp đề tài SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 80 | lượt tải:23

1237/SGDĐT-VP

Nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 86 | lượt tải:24

91/PGD&ĐT

Giao lưu ''An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'' năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 72 | lượt tải:143

79-TT/HĐĐ

Triệu tập dự mô hình điểm hội thi "Thiếu nhi Thủ đô, thanh lịch văn minh"T

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 87 | lượt tải:23
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây